zaterdag 16 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Zelfbeheersing

Zelfbeheersing
Kijk wat de Heilige Geest zei via Salomo, om een idee te hebben van de grootheid van deze deugd: "Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt." (Spreuken 16:32) NBG vertaling 1951 en "Een stad met omvergehaalde muren, zo is iemand die zijn geest niet in bedwang heeft." (Spreuken 25:28) NBG vertaling 1951

Wat is het punt om een onschudbaar geloof te tonen, dat capabel is om bergen te verplaatsen, de dode tot leven te brengen, de zieken te genezen en demonen uit te drijven, als we niet in staat zijn om de verlangens van ons vlees te weerstaan?

De waarheid is dat elke volgeling van de Here Jezus Christus een constante strijd tegen de geestelijke machten van het kwaad voert. Hij strijdt niet tegen vlees en bloed, maar "tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." (Efeziërs 6:12) NBG vertaling 1951

Christenen moeten een rein geweten hebben, vrij van allerlei slechte gedachten, zodat zij geestelijk capabel zijn om te strijden en te overwinnen door het geloof in de Here Jezus.

Als uw natuurlijke verlangens, echter, oncontroleerbaar zijn, hoe zult u dan de wapenrusting van God aan kunnen doen om succes te behalen? Daar komt zelfbeheersing van pas.

Het Woord van God waarschuwt ons, zeggende:
"Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst." (Galaten 5:16,17) NBG vertaling 1951

Wij christenen leven in een vijandige wereld – we behoren aan het Koninkrijk van God, maar leven in het koninkrijk van de duivel. Het resultaat is een nooit-eindende strijd tussen degenen die aan het licht behoren en degenen die aan de duisternis behoren.

Ongelovigen, degenen die in de duisternis zijn, worden zodoende geleid door de duisternis en zoeken altijd een manier om ons te provoceren, zodat we volgens ons vlees kunnen handelen. Op deze manier, zullen ze aan zichzelf en, boven alles, aan ons, bewijzen dat wij aan het einde van de dag allemaal gelijk zijn, we behoren aan dezelfde wereld en ons geloof is waardeloos.

Helaas zijn velen van hen geslaagd in hun bedoeling simpelweg omdat we niet staat waren onszelf te controleren. De Here Jezus waarschuwde ons, zeggende: "Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan." (Matteüs 5:20) NBG vertaling 1951

Daarom moeten we onszelf controleren wanneer we geconfronteerd worden met provocaties. Niet alleen moeten mensen de Heer in ons zien door ons voorbeeldig gedrag, maar vermijden wij ook, op deze manier, om naar hetzelfde niveau gesleurd te worden als degenen die in de duisternis zijn.

Zelfbeheersing is niet minder belangrijker dan enig andere kwaliteiten van de Geest. In feite is het wat een ware christen karakteriseert: een persoon die in staat is om zichzelf te controleren wanneer hij geconfronteerd wordt met de verlangens van zijn vlees, die tot de dood leiden. Christenen moeten zelfbeheersing en zelfdiscipline hebben om de Heer op deze wereld te kunnen representeren.

"Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht, door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde (jegens allen). Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus." (2 Petrus 1:5-11) NBG vertaling

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten