dinsdag 30 augustus 2011

En na de 21 dagen? (deel 2)

2. Het lezen van de Bijbel. Één vers is meer dan genoeg, observeer de werkwoorden en respecteer de punctuatie. Het is het Woord van God dat ons geestelijk sterk maakt, omdat het onze geest versterkt -het geloof.


Behalve bidden (praten met God), dienen we ook gevoelig zijn om Hem te horen en zodoende Zijn dagelijkse begeleiding en adviezen te ontvangen.
Hoe kan men iemand horen die men niet ziet, die geest is?

maandag 29 augustus 2011

En na de 21 dagen? (deel 1)1. Ontwikkel uw relatie met God, door middel van gebed. Het effectieve gebed, is het gebed dat met oprechtheid gedaan wordt.


Om een relatie te beginnen en te versterken, is het noodzakelijk dat er sprake is van een dialoog, een gesprek. Dit gebeurt in allerlei relaties, zij het in het huwelijk, verloving, relatie, vriendschap of geestelijk (met GOD).

woensdag 24 augustus 2011

CRISIS & GELEGENHEIDEen man die aan de rand van de weg woonde verkocht hotdogs. Hij had geen radio en vanwege problemen met zijn zicht kon hij geen kranten lezen. In plaats daarvan verkocht hij goede hotdogs.

zaterdag 20 augustus 2011

TWINTIGSTE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Ik vrees en beef altijd voor mijn behoudenis, omdat de Heilige Geest mij hiervan heeft overtuigd… “Want wat baat het een mens, als hij de gehele wereld wint, maar zichzelf verliest of zelf schade lijdt?”

vrijdag 19 augustus 2011

NEGENTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Wie is echt vrij?
Velen verwarren de vrijheid van keuze met de geestelijke vrijheid.

donderdag 18 augustus 2011

ACHTTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

Het teken van Kaïn
 
Velen hebben geprobeerd om verstoppertje te spelen met God.

woensdag 17 augustus 2011

ZEVENTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL

"En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken."
Handelingen 2:1-4

En toen de Pinksterdag aanbrak – de dag die God had bepaald.

dinsdag 16 augustus 2011

ZESTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


De Boeken
“…en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het (boek) des levens.”
Openbaring 20:12

maandag 15 augustus 2011

VIJFTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Het Boek des Levens
Elk kind ontvangt bij geboorte een naam. Deze naam bevestigd zijn identiteit.
Hij wordt een burger en wordt daarom ondersteund door de wet.

zondag 14 augustus 2011

VEERTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Een geweten dat puur is en handelt door het geloof laat niets, helemaal niets, toe dat de eeuwige behoudenis van onze zielen op het spel zet.
Overtuigende emoties of verzoeken van het hart betreffende de dingen waar we het meest van houden, zoals kinderen, moeder, vader, echtgenoot, echtgenote, vriend(in), reputatie, bezittingen… zelfs ons eigen leven, kan niet interfereren met een gezonde relatie met de Here Jezus Christus.

zaterdag 13 augustus 2011

DERTIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Van: De Here Jezus
Aan: De dienaren
Kleine fouten, grote twijfels – zo werkt het kwaad.

vrijdag 12 augustus 2011

TWAALFDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËLStel u zich de meest gezegende familie voor die er ooit bestond…
Zou u dezelfde Geest die zij hebben willen ontvangen?
Aanstaande zondag, in elke UKGR, tijdens de dienst, zullen wij de uitstorting van de Geest van Vrede hebben.

donderdag 11 augustus 2011

ELFDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“…wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden.” (1 Samuel 2:30) NBG 1951
Sommigen achten hun kinderen, familieleden, echtgenoot, echtgenote, vriendin of vriend meer dan de Here Jezus.

woensdag 10 augustus 2011

TIENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Waar is het heilige hart van Jezus?
“En op hem zal de Geest des HEREN rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des HEREN.”
Jesaja 11:2

dinsdag 9 augustus 2011

NEGENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Zeven stappen om de Heilige Geest niet te ontvangen
1e – Aan Hem denken alleen tijdens het zoeken;
2e – “Iets” willen voelen;

maandag 8 augustus 2011

ACHTSTE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Oren?
Wie heeft ze?
Natuurlijk gesproken, heeft iedereen oren. Oren om te luisteren naar de familieleden, dokters, geliefden, vrienden, collega’s, buren, actualiteiten in het algemeen enz.
Maar wie heeft ze om naar de stem van de Geest van God te kunnen luisteren?

zondag 7 augustus 2011

ZEVENDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Gods zendelingen
Veel pastors zijn geroepen,
anderen beschouwen zichzelf als geroepen
en weer anderen werden gezonden…

zaterdag 6 augustus 2011

ZESDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Water des Levens
De Rivier van Water des Levens stroomt vanuit de Troon
van de Almachtige en Zijn Zoon (Openbaring 22:1).

vrijdag 5 augustus 2011

VIJFDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Ik wil het! En u?
Wil en Macht.
Alleen degenen die iets niet willen kunnen het niet bereiken.

VIERDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


De wateren van de Troon!
Wateren

Veel wateren…

woensdag 3 augustus 2011

DERDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


Autoriteit van de kinderen
De Here Jezus is het Woord dat,
“Kwam tot het zijne (Israël), en de zijnen (de kinderen van Israël) hebben Hem niet aangenomen. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn”
(Johannes 1:11-13.) NBG 1951

dinsdag 2 augustus 2011

TWEEDE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden” (Lucas 1:35) NBG 1951.

maandag 1 augustus 2011

EERSTE DAG VAN DE VASTEN VAN DANIËL


“De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.” Genesis 1:2