donderdag 31 maart 2011

dag 4

Moeite doen voor de Heilige Geest

4e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de 4e dag:

"…maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb." (Johannes 14:26) NBG vertaling 1951


De sleutelwoorden van de bovenstaande vers zijn: leren en te binnen brengen. Dat wil zeggen dat de persoon in staat is om te leven door zijn eigen geloof, nadat hij de Heilige Geest heeft ontvangen.


Hoe opnieuw geboren te worden zonder te sterven? Deel 2

Vele zogenaamde christenen denken dat het geloven in God genoeg is om te voldoen aan de vereisten die Paulus maakte aan de gevangenbewaarder. Hij zei, "Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten." (Handelingen 16:31) NBV vertaling


Helaas is de realiteit totaal anders. In het Grieks, de originele taal van het Nieuwe Testament, betekent het werkwoord 'geloven' veel meer dan alleen maar denken dat iets waar, correct of echt is. De ware betekenis van 'geloven' betekent overgave. Zodoende betekent de uitspraak 'Geloof in de Here Jezus Christus', geef uw lichaam, ziel en geest onvoorwaardelijk over en weiger de vrijheid van zonde. De persoon is niet langer in bezit van zijn eigen leven, maar wordt een dienaar van de Here Jezus Christus – en we kunnen niet vergeten dat de Here Jezus alleen maar Heer is over degenen die Hem dienen.


In feite heeft de nieuwe geboorte twee delen:


Het eerste deel is gekoppeld aan de persoon. Hij vecht met al zijn kracht om zijn verkeerde verlangens te overwinnen. Hij is als een veelvraat die zijn begierige ogen dient te controleren en alleen dient te eten wat noodzakelijk is om zijn lichaam gezond te houden. Eveneens, met betrekking tot de behoudenis van de ziel, dient de persoon die de behoefte heeft om opnieuw geboren te worden de lusten van zijn vlees te controleren en zichzelf te vormen volgens de christelijke discipline – de Heilige Bijbel. Dit is ware bekering.


"En mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen, en hun zonde vergeven en hun land herstellen." (2 Kronieken 7:14) NBG vertaling 1951


Wanneer een persoon aan deze vereisten voldoet, dan voelt God zich gedreven om Zijn deel te doen – dat is de tweede deel van de nieuwe geboorte. Wanneer Hij de bovennatuurlijke en vastberaden moeite van een persoon ziet, komt Hij en omhelst Hij hem op dezelfde manier dat Hij deed met de maagd Maria en vormt hem tot een nieuw schepsel, die puur hemels is.


In vele evangelische kerken accepteren mensen Jezus als hun Heer in theorie. In de praktijk hebben hun houdingen niks te maken met het soort geloof dat zij voor het altaar tonen.


Vaak zijn pastors meer bezorgd met mensen over te halen om zich bij hun kerk aan te sluiten, dan hun aan te laten sluiten bij het lichaam van Christus.


De boodschap van het Evangelie wordt niet serieus genomen. Als dat zo was, dan zouden mensen Jezus niet alleen accepteren, maar zich ook aan Hem toewijden. Dat is de reden waarom de kerk is gereduceerd tot een groepje religieuze mensen die ver van God zijn. Helaas wordt de profetie die zegt, "Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van Mij." (Matteüs 15:8) nogmaals vervuld.


Voor God om het tweede deel in het proces van de nieuwe geboorte te volbrengen is het noodzakelijk dat de persoon het eerste deel volbrengt dat aan hem behoort. Het baat niet om zich als een bekeerde te vertonen in de kerk, geloftes te maken voor het altaar, of te huilen, als de persoon niet toont dat hij waarlijk berouw heeft door, op een dagelijkse basis, zijn rug te keren aan hetgeen dat fout is.


De Heilige Geest verricht alleen het wonder van de nieuwe geboorte wanneer een persoon vastberaden is om de zonde te verlaten. Dit is praktisch geloof.


*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all God's Children?'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

woensdag 30 maart 2011

Hoe opnieuw geboren te worden zonder te sterven? Deel 1

Ik vroeg me altijd al af waarom de Heilige Geest nooit de nieuwe geboorte in de mensen bracht zodra ze naar het altaar kwamen om hun levens aan Hem te offeren. Ik was er absoluut zeker van dat Hij wilde dat ze nieuwe schepsels zouden worden. Het gebeurde, echter, niet vaak en dan vroeg ik mezelf af, 'Waarom?'

Vandaag de dag heb ik het antwoord: Niemand kan opnieuw geboren worden als hij nog steeds leeft. Geen enkele zaad kan ontkiemen als het eerst niet sterft! Eveneens kan de Heilige Geest niet een nieuw schepsel in iemand creëren die niet is gestorven. Niemand kan twee levens tegelijkertijd leven. Of hij zal zijn oude leven leiden, met zijn oude aard, of hij zal het achterlaten en een nieuw leven in Christus Jezus beginnen, dat werd gecreërd door de Heilige Geest.

De meeste gelovigen denken dat het accepteren van de Here Jezus als Heer genoeg is om een nieuw leven te ontvangen. Maar dit is een verkeerd idee! Het nieuwe leven is afhankelijk van de dood van het oude leven. Een persoon kan niet een nieuw leven ontvangt als hij het oude houdt.

Iemand's leven is niet een kledingstuk of één of ander object, dat de eigenaar kan houden en ook een nieuwe erbij kan nemen.

We kunnen niet twee levens op hetzelfde moment leiden – het is of het een of het ander. We dienen voor onszelf te beslissen wat het beste voor ons is. Als we het nieuwe leven, dat de Heilige Geest ons wil geven, dan dienen we te sterven en ons oude leven los te laten.

Maar als we beslissen om ons oude leven te houden, dan zullen we nooit opnieuw geboren worden.

We praten niet over de fysieke dood, maar de geestelijke dood. Met andere woorden, een persoon dient zichzelf, zijn wil, zijn verlangens te verloochenen en het Woord van God te gehoorzamen.

In de praktijk betekent dit om de immoraliteit, leugens, diefstal, overspel, wrok, roddels, intriges, nijd en alles dat het het hart, de ego en het vlees behaagt, maar de de Here mishaagt, achter te laten.

De apostel Paulus zei, "ik sterf elke dag." (1 Korintiërs 15:31)). Hiermee bedoelde hij 'Elke dag moet ik mijn wil kruisigen.'

Hij zei tegen de Romeinse christenen:

"Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven." (Romeinen 8:13)


Hij vermaande de bekeerden in Kolosse door het volgende te zeggen:

"Doodt dan de leden, die op aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt" (Kolossenzen 3:5,6)


*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all God's Children?'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.


Morgen deel 2…

3e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de de 3e dag:

Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn…(lucas 4:1) NBG vertaling 1951

Wat wordt begrepen van de bovenstaande passage is het volgende:

Alleen maar omdat iemand de Heilige Geest heeft ontvangen wil niet zeggen dat zijn leven probleemloos zal zijn. In plaats daarvan zal Hij u door ervaringen heen leiden om u twee basis dingen te leren:
a: Behoud uw behoudenis en
b: Wees een instrument in Gods handen.

Speciale dienst met Bp. Macedo

Vorige week woensdag had de Universele Kerk van Gods Rijk in Nederland de grote privillege om bisschop Edir Macedo, de oprichter en geestelijk leider van de UKGR, te mogen ontvangen. Mensen kwamen vanuit heel Nederland om deel te nemen aan deze dienst en als zodanig was het zo vol dat er geen plaats was voor allen om te zitten.

De bisschop hield een dienst die gericht werd voor alle gebieden van het leven. Hij bad voor de gezondheid, het financiële leven, de bevrijding en de bekering van allen die aanwezig waren. Aan het einde van de dienst legde de bisschop uit wat het doel was van de 21 dagen van de vasten van Daniël en het belang ervan. De mensen die na de dienst naar huis gingen, verlieten het huis van God met een versterking in hun geestelijk leven.

Bekijk hieronder de foto's van deze gezegende dag.

dinsdag 29 maart 2011

Dag 2

Hoe geboren te worden uit de Heilige Geest?

Het is duidelijk dat de geboorte van een kind afhankelijk is van zijn ouders. Maar dit gebeurt alleen in de wereld. In de geestelijke wereld, Gods wereld, is de geboorte uit water en de Heilige Geest afhankelijk van de persoon en God. Dit partnerschap is noodzakelijk, omdat God Zijn wil op niemand zal opleggen. Het is noodzakelijk dat de persoon Zijn partner wordt, wil Hij kunnen werken in diens leven.

Om uit God geboren te worden, dient de persoon zijn verlangen te tonen door een buitengewone moeite te doen, zodat hij hem kan ontvangen. De Here Jezus leert dat het Koninkrijk van God door kracht wordt veroverd. Hij zegt, " Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar." (Matteüs 11:12) NBG vertaling 1951

Deze Bijbelvers toont zeer duidelijk dat de toegang tot het Koninkrijk van God niet een kwestie van geluk of lot is. Het is, in feite, het resultaat van een constante strijd in de geestelijke wereld, zodat hij in bezit genomen kan worden – een oprechte vertoning van een groot persoonlijke offer.

Het is belangrijk dat de persoon die uit God geboren wil worden zichzelf en de wereld verloochend, door dagelijks zijn eigen wil op te offeren, zodoende toont hij zijn vastberadenheid om van God te zijn. Hij dient ook volgens het Woord van God te leven, dat krachtig genoeg is om zijn verstand te reinigen en te versterken volgens Gods wil. Daarna zal de Heilige Geest komen en van hem een nieuw schepsel maken.

Een persoon die uit de Heilige Geest is geboren, is vergelijkbaar met een graankorrel die op de grond valt en sterft: hij baart veel vrucht voort; maar als hij niet op de aarde valt en sterft, dan blijft hij alleen (Johannes 12:24). Niemand kan de nieuwe geboorte ervaren als hij niet voor zichzelf en de wereld sterft.

*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all God's Children?'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

2e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

–Meditatie voor de de 2e dag:

De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. (lucas 1:35) NBG vertaling 1951

De foto hieronder is een uitzicht van de UKGR in Cabo, een stad in Zuid-Afrika. Het is een prachtig beeld van de Table Mountain (Tafelberg) bedekt door de wolken.

Zo'n beeld doet me denken aan de Heilige Geest die neerdaalt over degenen die dorst hebben naar de Levende God.

Zijn aanwezigheid zal op zo'n manier over u komen dat u geen ruimte zult hebben voor twijfels, angst of zorgen.

Ontvang de doop met de Heilige Geest terwijl u op deze belofte mediteert.

maandag 28 maart 2011

Dag 1

Geboorte uit de Heilige Geest

Een persoon die geboren is uit de Heilige Geest is niet afhankelijk van zijn status op het werk of zijn onderwijsprestaties om van God te zijn; in plaats daarvan is hij alleen maar afhankelijk van zijn persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Wanneer een persoon uit God is geboren, wordt het corrupte geestelijke beeld van de eerste Adam gewist en neemt hij het heilige, afgescheiden geestelijk beeld van de tweede Adam, Jezus, aan. Staat geschreven, "De eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest." (1 Korintiërs 15:45) NBG vertaling 1951


Later zullen we het verschil zien tussen degenen die geboren zijn met de aard van Adam en degenen die geboren zijn met een geestelijke aard. Het is van extreem belang om te begrijpen hoe belangrijk het voor ons is om te streven de aard van van de Here Jezus Christus te hebben.


Het is geen droom van perfectie of een utopie om dezelfde geestelijke aard van de Here Jezus Christus te hebben, maar wat, in feite, van ons vereist wordt door de Zoon van God zelf, die zei, "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest." (Johannes 3:6) NBG vertaling 1951


Na deze verzen gelezen te hebben, kunnen we duidelijk de belofte van de Heer begrijpen, die zegt, "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader" (Johannes 14:12) NBG vertaling 1951


We zouden nooit de werken kunnen doen die Hij deed als wij Zijn geestelijke aard niet hadden.


Alleen degenen die uit de Heilige Geest geboren zijn, zijn op dezelfde manier gezalfd zoals de Here Jezus was gezalfd door Zijn Vader. Hierdoor zijn ze in staat om de werken te doen die Hij deed en zelfs grotere dingen te bereiken.


De doop met de Heilige Geest geeft niet alleen kracht aan de dienaren van de Here Jezus maar, nog belangerijker, Hij schept in hun hetzelfde karakter dat God heeft. De Here Jezus had niet alleen de Geest van God, maar ook Zijn karakter. Hetzelfde gebeurt met degenen die uit Hem geboren zijn. Zij ontvangen Zijn aard, Zijn karakter en de kracht om kinderen van God te worden.


Een persoon die zegt dat hij gedoopt is met de Heilige Geest en het geloof heeft om demonen uit te drijven, zieken te genezen en het Evangelie te verkondigen, maar niet het karakter van God weerspiegelt houdt zichzelf voor de gek. Het is, voor God, belangrijker wat u bent, dan wat u doet. Hij zegt, "Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid." (Matteüs 7:21-23) NBG vertaling 1951


Zodoende ontvangt een persoon die geboren is uit de Heilige Geest niet alleen Zijn autoriteit op Aarde, maar ook Zijn karakter, net zoals het gebeurde met de Here Jezus.


Dit is te wonderbaarlijk en te groot om begrepen te worden door degenen die nog niet een ervaring met God hebben gehad. Dit is onbegrijpelijk voor zowel de kinderen van de duivel en de kinderen van het vlees.


*vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'Are we all God's Children?'


NB: vergeet niet vandaag om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

1e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 1e dag:

Johannes de doper zei tegen zijn discipelen: Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen met de heilige Geest. (Marcus 1:8) NBG vertaling 1951.

De kandidaat die gedoopt wil worden met de Heilige Geest dient zich vast te houden aan deze belofte, terwijl hij op de volgende manier denkt:

Als de Here Jezus leeft, zoals ik dat geloof, dan is dit mijn kans om verzegeld te worden!

Hij kan niet falen in het vervullen van Zijn Woord.

zondag 27 maart 2011

Wat een dag!

Niemand zal door de verwezenlijking van een grote droom of tijdens de zoektocht naar een materiële verovering, wat die ook mag zijn, zeggen: "Wat een dag!" Maar op de dag dat die persoon vervuld wordt met de Heilige Geest, dan zal hij wel kunnen zeggen: "Wat een dag!"

Omdat de Heilige Geest belangrijker is dan de verwezenlijking van welke droom dan ook!

Omdat dat moment zo speciaal, glorieus en wonderbaarlijk is dat er niets bestaat dat vergeleken kan worden met hetgeen dat de persoon op die dag ontvangt!

Natuurlijk, moet er overgave zijn voordat die dag aanbreekt. Het vereist offer.Wat is makkelijker? Een materiële verovering, de verwezenlijking van een persoonlijke
droom of de geestelijke verovering? Natuurlijk is het de materiële verovering!

Als de persoon dient te offeren om de materiële verovering te bereiken, hetgeen makkelijk is, stel u dan eens voor wat de persoon zal moeten doen voor de geestelijke verovering, die moeilijker is.

Als het gaat om het materiële veroveringen, dan offert men niet voor de verandering van een leven. Stel u het offer eens voor dat gedaan moet worden om een leven te veranderen, dat is wat er gebeurt wanneer een persoon vervuld wordt met de Heilige Geest.

Vanaf deze dag zal niemand u kunnen vragen, "Waar is uw God?" Omdat Hij door u gezien zal worden! We tonen God niet altijd door een verovering of een wonder, maar God wordt altijd gezien door de verandering in het leven van degene die door de Heilige Geest werd vervuld.

Bisschop Romualdo Panceiro

vrijdag 25 maart 2011

De Geest der waarheid


"...de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn." (Johannes 14:17) NBG Vertaling 1951

Ondanks het feit dat de Kracht van de Heilige Geest bereid is om te wonen in allen die geloven, zijn het maar weinigen die Hem werkelijk ontvangen.

De reden is simpel: wie niet bereid is om te offeren, zal Hem nooit ontvangen. Het is onmogelijk dat de Heilige Geest in iemand zal wonen als die persoon niet bereid is om zich over te geven met geheel zijn lichaam, ziel en geest.

Hoeveel zijn wij bereid om te offeren voor materiële goederen? Wat voor moeite zal een persoon doen om een huis te kunnen kopen, een familie te hebben, zijn gezondheid te herstellen of een goede toekomst te garanderen?

De grootste verovering die men kan veroveren is juist de aanwezigheid van de Heilige Geest, wonende in uw binnenste… Hoeveel is dit waard?

De Heilige Geest is God. Stel u voor hoe uw leven zal zijn, als God in uw binnenste woont!

Bent u bereid om met al uw kracht te strijden voor dit voorstel? Als uw antwoord ja is, neem dan samen met ons deel aan deze 21 dagen van het vasten van Daniël, voor de uitstorting van de Heilige Geest.

Voor meer informatie, ga naar uw dichtstbijzijnde UKGR.

Pr. Rui Silva

Het gevaar van gevoelens

dinsdag 22 maart 2011

Kracht om te worden

Kracht om te hebben is makkelijk. Wat moeilijk is, is kracht om te worden.


In het bijzonder wat betreft om iemand van God te worden. Dat is extreem moeilijk. Ik zou haast zeggen onmogelijk.


Toen de Geest der wijsheid nog in Salomo was, zei hij: Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. (Spreuken 16:32) NBG Vertaling 1951


Jezus beloofde kracht van Boven zodat Zijn volgelingen getuigen zouden worden van Zijn opwekking. Handelingen 1:8


Niet alleen maar getuigen van materiële veroveringen. Maar, getuigen die een puur, oprecht en subliem beeld van Hem reflecteerden in hun karakter en gedrag.


De uitstorting van de Heilige Geest heeft dit hoofddoel: kracht van Boven om van God te worden.


Bisschop Edir Macedo
VERGEET HET NIET!!!


Morgen zal er om 19:30u een speciale dienst gehouden worden met de aanwezigheid van bisschop Edir Macedo, de oprichter en leider van de Universele Kerk van Gods Rijk.

De dienst zal gehouden worden in Den Haag aan de Fruitweg 4.
De kerk is gevestigd tegenover de tramhalte Wouwermanstraat, bereikbaar met tram 9, 11 en 12.

Voor vragen en/of informatie bel 070 388 84 42.

maandag 21 maart 2011

Speciaal bezoek van Bisschop Edir Macedo in Nederland

Op woensdag 23 maart zal er om 19:30u een speciale dienst gehouden worden met de aanwezigheid van bisschop Edir Macedo, de oprichter en leider van de Universele Kerk van Gods Rijk. Hierbij willen wij allen die een wens hebben om te groeien in hun geestelijk leven uitnodigen, om deze unieke gelegenheid niet te missen.

De dienst zal gehouden worden in Den Haag aan de Fruitweg 4.
De kerk is gevestigd tegenover de tramhalte Wouwermanstraat, bereikbaar met tram 9, 11 en 12.

Voor vragen en/of informatie bel 070 388 84 42.

zondag 20 maart 2011

Zaadcel van het geloof

Er is geen manier om doorzettingsvermogen van de behoudenis van de ziel te scheiden. Hetzelfde geldt voor het werk van God. Daarom zei Jezus tot hen die hun hand aan de ploeg zetten, en dan terug kijken, dat ze niet waardig zijn van Gods koninkrijk.

De boze geesten volharden. En kunnen alleen overwonnen worden door degenen die de geest van volharding hebben. Volhardend is diegene die blijft geloven, zelfs tegen de omstandigheden. Hij gaat tot de dood met dit geloof.

De geroepen en niet uitverkorenen zondigen omdat ze gebrek hebben aan continuïteit in het geloof. Ze worden ontmoedigd vóór de uitdagingen, ze accepteren nederlaag en geven zich over aan de zwakheid. Stel je voor dat de huwelijken niet zouden standhouden vóór de moeilijkheden. Geen enkele zou standhouden. Zo is het huwelijk met God. De zwakken worden achtergelaten. Het is net als het leven. Onder de miljoenen zaadcellen overwint er normaal gesproken één de obstakels en wordt als gevolg hiervan een persoon. Dit betekent dat ieder mens sterk geboren is. Maar, na verloop van tijd, geven de meesten zich over aan problemen en worden zwak.

Met de behoudenis is het niet anders. Velen hebben het geaccepteerd, maar weinig behouden het. Gedurende drie opeenvolgende keren gebood God aan Jozua om sterk te zijn. Nou, Hij vraagt nooit het onmogelijke. Want, waarom iets onmogelijke te vragen? De kracht zit niet in de spieren of de grootte ervan. De kracht ligt in het innerlijke vastberadenheid. Degene die volhardt wordt nooit geleidt door de moeilijkheden. Integendeel, hij gebruikt ze als traptrede voor zijn verovering.

Wees sterk in de Naam van de Heer Jezus Christus!

Bisschop Edir Macedo

zaterdag 19 maart 2011

vrijdag 18 maart 2011

UKGR wereldwijd – Mozambique


Het was een speciale zondagochtend (13 maart) In Maputo, de hoofdstad van Mozambique. Per slot van rekening werd de eerste Kathedraal van het Geloof, van de Universele Kerk van Gods Rijk, ingewijd. De moderne, maar comfortabele structuur van het gebouw brengt wat meer schoonheid aan de stad. Het huisvestte 10.000 mensen, de ± 70.000 mensen die buiten moesten staan niet meegerekend. Dus u kunt zich wel een beeld schetsen van de hoeveelheid mensen die aanwezig waren. De straten voor de kathedraal waren zo vol dat ze afgesloten moesten worden om plaats te kunnen bieden aan iedereen. Zelfs de regen kon de menigte niet stoppen om gedurenden de nacht te komen en te wachtten voor de opening van de tempel.


Er is een verhaal over een kasteel waarbij er een vervanger gevonden diende te worden voor één van de bewakers. De chef van de bewakers riep al zijn leerlingen bijeen om te weten wie de vervanger zou zijn.


De gouverneur, ministers van het land en de burgemeester waren niet in staat om de kathedraal te bereiken vanwege de menigte.


De dienst was gepland om om 10u te beginnen; echter, omdat er al zoveel mensen aanwezig waren moesten we de dienst beginnen voor 9u.


Hetgeen dat wij hoorden tijdens de aanbidding leek op het geluid van "vele wateren."

donderdag 17 maart 2011

De nieuwe bewaker

Er is een verhaal over een kasteel waarbij er een vervanger gevonden diende te worden voor één van de bewakers. De chef van de bewakers riep al zijn leerlingen bijeen om te weten wie de vervanger zou zijn.


Hij zei het volgende:


- Doe alsof je een bewaker bent en ik wil zien wie als eerst het probleem oplost.


Na dat gezegd te hebben nam hij een porceleinen vaas die zeer zeldzaam was en plaatste die op de tafel:


- Hier is het probleem.


Iedereen keek elkaar aan en wist niet wat ze moesten doen. Op dat moment nam één van de leerlingen zijn zwaard, keek zijn chef aan, liep naar de vaas en vernietigde hem in één klap.


Op het moment dat hij terugkeerde naar zijn plaatste zei zijn chef:


- Jij wordt de nieuwe bewaker.


Ongeacht wat het probleem ook is, het moet vernietigd worden. Een probleem is een probleem en dient opgelost te worden ongeacht of het ooit mooi en prachtig was. Op het moment dat het een probleem wordt, dient het overwonnen te worden.

maandag 14 maart 2011

Waarom zorgen maken?

Het is een grote dodelijke zonde om zich zorgen te maken over andermans meningen. Degenen die zich hier zorgen over maken, verliezen hun kostbare tijd. In plaats daarvan konden ze naar ideeën en inspiraties van boven luisteren en zich bruikbaar maken in de handen van de Allerhoogste.

We kunnen niet simpelweg onze armen kruisen en verwachten dat de zegel van de Heilige Geest Zijn stem zal opdringen temidden van het lawaai van zoveel andere stemmen, vooral als de persoon zich zorgen maakt over wat anderen denken.

Het kwaad werkt op de volgende manier: het inspireert zijn roddelachtige dienaren om te kritiseren, te zeuren over elk klein dingetje; over het algemeen wilt het kwaad degenen die door het geloof leven ontmoedigen.

Echter, het hangt van degenen af die van het geloof zijn om voor zichzelf te zorgen en hun oren open te houden voor de geestelijke begeleiding van de Geest. Want zoals Hij Zijn Zoon en discipelen leidde, zo wil Hij in u en door u stromen!

Hij verheugt zich hierin, maar het hangt van uw aandacht af.

Hij kan niets doen voor degenen die geen eerbied voor Hem tonen wanneer zij Hem aanroepen.

Mijn vrienden, wees wijs. De Geest van God wil jullie terug leiden naar de Hof van Eden. Verlies deze visie niet en sta niet toe dat uw hersencellen verbrand worden door de hitte van de woede van degene die al in brand is.

Wees gezegend!

zaterdag 12 maart 2011

Avond van Financieel Succes

Elke Maandag om 20u bidden 12 pastors voor diegenen die deelnemen aan de Avond van Financieel Succes in Den Haag aan de Fruitweg 4. De bovenstaande getuigenis toont het resultaat van twee leden die trouw deelnemen aan de dienst. Wilt u een verandering zien in uw financiële leven mis deze dienst dan niet, zodat u ook binnenkort uw gewenste resultaat kunt bereiken.

vrijdag 11 maart 2011

Het varken en het paard

Er was een boer die paarden verzamelde; hij had alleen nog maar één ras nodig om zijn collectie compleet te maken. Op een dag kwam hij er achter dat zijn buurman dat specifieke ras had waar hij naar zocht. Dus viel hij zijn buurman constant lastig totdat hij hem het paard verkocht. Een maand later werd het paard ziek en hij riep de veearts, die zei:


- Jouw paard heeft een virus. Hij moet dit medicijn gedurende drie dagen innemen. Ik zal op de derde dag terugkomen en als hij niet beter wordt zullen we hem moeten laten inslapen.


Op een afstand was het varken aandachtig naar hun aan het luisteren.


De volgende dag gaven ze hem het medicijn en gingen weg. Het varken benaderde het paard en zei:


- Wees sterk mijn vriend. Sta op of anders zullen ze je laten inslapen!


Op de tweede dag gaven ze hem nogmaals het medicijn en gingen weg. Het varken kwam terug en zei:


- Kom op vriend sta op anders ga je dood! Kom maar ik zal je helpen om op te staan. Hier gaan we! Één, twee, drie…


Op de derde dag kwamen ze om het paard weer de medicijnen toe te dienen en de veearts zei:


- Helaas. We zullen hem morgen moeten laten inslapen anders zal het virus zich misschien verspreiden en zullen de andere paarden ook geïnfecteerd worden.


Nadat ze weggingen, benadeerde het varken het paard en zei:


- Luister makker, het is nu of nooit! Sta op, kom op! Wees dapper! Kom op! Sta op! Sta op! Dat is het, langzaamaan! Goed zo! Nu kom op één, twee, drie… Goed zo. Nu sneller, kom op… Fantastisch! Ren, ren harder! Ja! Woehoe! Ja goed zo! Het is je gelukt, je bent een winnaar!!!


Plotseling kwam de eigenaar terug, zag het paard rennen en begon te schreeuwen:


- Het is een wonder! Mijn paard is genezen. Dit verdient een feest. Laten we het varken slachten!


NB: dit gebeurt vaak op een werkplaats. Niemand weet welk werknemer echt de beloning van succes verdient of wie in feite daadwerkelijk de bijdrage levert om dingen tot staan te laten komen.


LEREN LEVEN ZONDER ERKENNING IS EEN VAARDIGHEID!


Als iemand u ooit vertelt dat uw werk onprofessioneel is, onthoud dan: amateurs bouwden de Ark en professionals de Titanic.


PROBEER NIET EEN SUCCESVOLLE PERSOON TE WORDEN, MAAR EEN PERSOON VAN WAARDE!


Wat baat het om anderen te redden en uw eigen ziel te verliezen in het proces?

donderdag 10 maart 2011

De twee soorten leeuwen

We zijn geschapen met een bewustzijn voor rechtvaardigheid dat zich manifsteert wanneer we geconfronteerd worden door situaties zoals agressie, diefstal, onbeleefdheid, enz. Op dat moment, alleen maar door het zien van zo'n situatie ontstaat er een opstand in ons binnenste, maar die dient nergens toe als deze niet gepaard gaat met handelingen, als we geen initiatief nemen om de situatie aan te vallen.


Bijvoorbeeld:


Er bestaat een wilde leeuw en een leeuw van de dierentuin. De leeuw van dedierentuin hoeft niet te jagen, zich te verdedigen en loopt geen enkel gevaar. Hij heeftzelfs zijn eigen stal. Elke dag op een vast tijdstip brengt een verzorger vlees voor hem dat werd geselecteerd met allerlei soorten voedingsstoffen, zodat zijn manen zullen blijven glanzen en om zijn spieren sterk te houden. Aan de andere kant moet de wilde leeuw de regen en de hete woestijnzon doorstaan. Als hij wil eten, moet hij jagen. Hij loopt risico's om in situaties te komen waar hij zich moet verdedigen om in leven te blijven. Zijn manen zijn ook niet zo verzorgd.


Vanuit een logisch oogpunt bekeken, heeft de leeuw van de dierentuin een beter leven dan de wilde leeuw. Er is, echter, een probleem, eigenlijk veel problemen: de leeuw van de dierentuin kiest niet wat hij eet, iemand doet dat voor hem. Hij heeft geen vrijheid, hij is altijd gelimiteerd door de hekken. Hij wordt bewonderd, maar hij is niet in staat om te overleven als hij terug zou moeten gaan naar zijn oorspronkelijke leefomgeving. Echter, boven alles is de wilde leeuw vrij. Hij gaat waar hij naartoe wil, eet wat hij wil; vandaag een eend, morgen een hert, daarna weer een wild zwijn… Niemand kan hem vertellen waar hij naartoe moet gaan, wat hij moet eten of wat hij moet doen. Beiden zijn leeuwen, maar één is wild en van niemand afhankelijk, leeft elke dag als een uitdaging die hij moet winnen om te overleven.


Nou, is dit niet wat er met de meerderheid van de christenen gebeurt? Voordat ze God kenden waren ze "wilde leeuwen", ze vreesden niets, waren moedig en velen hadden zelfs het lef om tegen de wet in te gaan. Echter, vandaag de dag, waarin zij werkelijk vrij zijn en het initiatief kunnen nemen om hun doelen te bereiken, moedig kunnen zijn voor hetgeen dat juist is, nemen ze de houding aan van de leeuw van de dierentuin. Ze zijn lui en wachten op God (hun verzorger) om alles voor hun te doen. Ze zijn beperkt, begrensd door de "hekken" van religieusiteit. Ze zijn leeuwen, hebben de aard van een leeuw, maar ze zijn leeuwen van de dierentuin.


Ik hoef niet eens te praten over de circusleeuw, noch de speelgoedleeuw.


Bisschop Edir Macedo

dinsdag 8 maart 2011

Het boek van Openbaring

Bijbelstudie van de Openbaring - Woensdag alleen om 19:30u
De Openbaring is het enige boek van de Bijbel dat zowel een zegen geeft aan degenen die het lezen, en degenen die horen en bewaren hetgeen daarin geschreven staat. Ik ben een getuige van deze belofte. Er staat ook geschreven: “Zalig hij, die voorleest, en zij, die horen de woorden der profetie, en bewaren, hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij.” (Openbaring 1:3). 
Klik hier voor de dichtstbijzijnde UKGR vestiging bij u in de buurt.