zaterdag 9 april 2011

13e dag van de vasten van Daniël voor de uitstorting van de Heilige Geest op 17 April

– Meditatie voor de 13e dag:

"Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één." (1 Johannes 5:7) NBG vertaling 1951


Waar de Heilige Geest is, daar is er ook éénheid in Geest.


Net als in de Eerste Kerk, "En allen, die tot het geloof gekomen en bijeenvergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk" (Handelingen 2:44) NBG vertaling 1951. In deze éénheid van ideeën van geloof had de Geest de vrijheid om te handelen in Zijn dienaren.


Maar bij gebrek aan de Geest, is er gebrek aan éénheid en het ergste van alles, gebrek aan God.


Degenen die uit God geboren zijn hebben Dezelfde Geest. Daarom hebben zij allen hetzelfde doel: de wil van de Here Heilige Geest doen.


Wanneer men niet uit de Geest geboren is, dan is men vlees en veroorzaakt men verdeeldheid.


De foto: Deze rivier is één van de drie takken van de bron van de Rivier de Jordaan te Israël. Zij komen samen bijeen en vormen de beroemde Rivier de Jordaan.


De Here Jezus richtte Zijn gebed op aan de éénheid. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals Wij. (Johannes 17:11) NBG vertaling 1951


Geen opmerkingen:

Een reactie posten