maandag 31 mei 2010

Bewijs van geloof

Onder de vele Egyptische goden bestond er een god die het hoofd van een schaap/lam had. Daarom waren de schapenherders niet welkom onder de Egyptenaren. Het scheren van de wol van de schapen en in het bijzonder het offeren van schapen beledigde het Egytische geloof.

Het Goddelijke verzoek om een schaap te offeren en zijn bloed te strijken op de deurposten van de voordeur was geen gemakkelijke taak voor de Israelieten. Het vereiste moed. Dit zou de Egyptenaren zeker beledigen en hun agressiever maken tegenover de Israelieten.

De kinderen van Israël moesten kiezen tussen offeren voor God en het risico lopen om hun levens te verliezen of zich hiervan afwenden en hun eigen "huid redden".

Elk moment van het leven gaan de gelovigen door ditzelfde dilemma heen in de wereld. Hier wordt het bewijs gezien van uw offer.

Ik heb geleerd dat het uitoefenen van het geloof een kwestie is van een dappere houding hebben om gehoorzaam te zijn aan de stem van God dan die te voelen.

"Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden." (Matteüs 16:25)

Niemand wordt behouden als hij bewogen wordt door zijn gevoelens. De behoudenis vereist een houding, actie of materialisatie van het geloof. Oftewel, moed!

Bisschop Macedo

zaterdag 29 mei 2010

God zag, hoorde en daalde neer (Audio)God zag, hoorde en daalde neer

Israels gejammer, bereikte Gods gehoor
Hij zag hun leed al vele jaren
Hij daalde neer op Sinai
Om Zijn volk vrij te maken

Ik zie de kracht van God
Naar Zijn stem luister ik
Om te beklimmen roept Hij mij
Een nieuw leven heeft Hij voor mij
Ik zal de Heer ontmoeten op de top van Sinai

Op Sinai offer ik
Mijn leven geef ik daarop
Want mijn God is daar
Hij bevrijdde Israel

Ik zie, ik hoor, ik beklim
Alle angst en twijfel aan de kant
Want mijn God is daar
Hij zal doen voor Mij, zoals Hij deed voor Israel

donderdag 27 mei 2010

Het vuur van Berg Sinaï

Wanneer we over Berg Sinaï spreken is het eerste waar we aan dienen te denken zijn heiligheid. God daalde neer op Berg Sinaï en veranderde hem in een groot symbool van Zijn verbond met de mens. Daarom waarschuwde God Mozes door te zeggen, "Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land." (Exodus 3:5)


Is de heiligheid van die plaats verdwenen? Dat hangt van uw geloof af. Mijn geloof vertelt me dat Sinaï dezelfde is zoals in de dagen van Mozes. Horeb, of Sinaï, betekent 'uitgestorven plaats', wat wil zeggen, een trieste en verlaten plaats. Maar God koos Sinaï juist uit vanwege die eigenschap, omdat het bij Zijn volk pastte. Zij waren veracht, net zoals wij die veracht worden door de maatschappij vandaag de dag.


Sinaï veranderde van een uitgestorven berg naar één van de meest gerespecteerde bergen. God werkt op dezelfde manier met diegenen die veracht worden door de wereld. Zoals het staat geschreven: "Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt; om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks." (Psalm 113:7-8)


Zoals het kruis een symbool is van onze behoudenis, is Berg Sinaï een symbool van de scheiding tussen onze oude levens en onze nieuwe levens. Elke keer dat ik mijn voeten daar plaats, herinner ik me de beloftes die God maakte aan Mozes. Daar eisen we onze rechten en privilleges op volgens het Woord van God. In die dagen was Berg Sinaï een getuige van het verbond dat God maakte. En in dit geloof zullen we bidden namens diegenen die ons hun gebedsvragen toevertrouwen.


Een ander aspect over Berg Sinaï dat beschouwd zou moeten worden, is het verbond tussen God en Zijn volk. We weten allemaal dat in een verbond met God het offer noodzakelijk is. We merken in de Bijbel op, dat elk verbond tussen God en Zijn volk, het bloedvergieten van dieren betrok.


Door het offer van Jezus was God in staat om de deur te open en de mensheid te redden. Echter, dit betekent niet dat iedereen gered zal worden. Alleen diegenen die het volgende accepteren: "Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis." (Handelingen 16:31)


Geloven in de Here Jezus betekent uw leven honderd procent aan Hem geven. Offer is de materialisatie van het geloof. Daarom zijn het alleen diegenen die offeren die in helden veranderen. Met andere woorden, elke belofte die God maakte zal gebeuren, afhankelijk van de materialisatie van uw geloof.


Op Berg Sinaï openbaarde God de zegens voor gehoorzaamheid en de vloeken voor ongehoorzaamheid; maar Hij liet het volk beslissen of ze wel of niet gehoorzaam zouden zijn. Jozua en Kaleb waren de enigen die het land dat vloeide van melk en honing ingingen, omdat zij volhardden, gelovend in de vervulling van Gods beloftes.


Sinaï beklimmen is ook een uitdaging van geloof. Deze tocht is moeilijk! Maar God koos ervoor om in deze moeilijk te bereiken plaats, het einde van het lijden van Zijn volk vast te stellen.


Ja het was daar dat Hij tegen Mozes zei: "trek uw schoenen uit van uw voeten; want de plaats, waarop gij staat, is heilig land." (Exodus 3:5)


God zegent u,

Bisschop Edir Macedo

woensdag 26 mei 2010

God ziet, hoort en daalt neer – Exodus 3:8

God ziet, en trouwens alleen Hij kan de exacte dimensie van lijden in een persoon zien. De schreeuw van bitterheid vanwege de angst en de eenzaamheid. En God wacht om naar zijn aanroeping te luisteren. Diegenen die lijden leven in aanroeping, maar het zijn weinigen die zich richten op het geloof en tot de levende God aanroepen. En wanneer deze aanroeping tot de hemel komt, dan daalt God neer. Hij daalt niet neer voor de grote internationale evenementen die de aandacht trekken van de wereld en evenmin voor de overdadige, weelderige en opzichtige banketten in de paleizen. Hij daalt neer voor diegene die lijdt die met geheel zijn hart Zijn Naam aanroept voor rechtvaardigheid.

En wanneer God neerdaalt vindt Hij een wereld van zondaars – verdrukkers en onderdrukten. Welke rechtvaardigheid zal God brengen? De rechtvaardigheid van het geloof! En het wordt gematerialiseerd door het offer. Dat is wat we in essentie hebben geleerd van de uittocht van Gods volk, wat niet alleen vluchten uit Egypte was, maar ook de uitweg van de slavernij naar het Beloofde Land. De Heer zag het leed van de slaven en gedurende 400 jaar wachtte Hij op hun aanroeping. En toen ze aanriepen, daalde Hij neer en beval Hij hun dat ze Egypte moesten verlaten om in de woestijn te offeren. Ze waren slaven, omdat ze offerden voor farao. Ze zouden vrij worden als ze aan God zouden offeren.

En het was het offer dat het hart van farao verhardde. Het werd zo verhard dat 10 plagen niet genoeg waren om zijn verstand te herstellen en te voorkomen dat hij en zijn leger zouden verdrinken. Hij was helemaal verteerd door zijn blinde koppigheid, wat heeft geleid tot hun dood in de golven van de Rode Zee.

Waarom al die haat? Waarom die waanzinnige vervolging die nooit eerder werd getoond in de wereld?

Wij weten heel goed waarom. Niemand, geen enkele kerk, pastor, gelovige is gedwongen om de niet aflatende neurotische haat van deze wereld te verdragen zoals wij dat moeten doen. Het is het offer. Maar niemand heeft de overwinningen bereikt die wij hebben bereikt. Het is het offer. Wie het in praktijk kan brengen is zeker van deze twee dingen.

Wij zijn allemaal geboren in de slavernij van onze zonde en een onrechtvaardige samenleving in een wrede wereld. Velen roepen in het leven tot de rijken voor hulp of zoeken rechtvaardigheid in hun werk. Voor diegenen die in het geloof zijn geboren komt de rechtvaardigheid door het geloof en is het leven een heldendicht; de omzetting van de woestijn en de Rode Zee; de uitocht van de ziel die bestaat uit de triomfantelijke tocht op de juiste weg naar het Beloofde Land van onze dromen. En het is op de berg van het altaar van het offer dat u het Beloofde Land zult zien.

Bisschop Marcelo Crivella

dinsdag 25 mei 2010

Berg Sinaï

Mensen laten we ons intelligent geloof gebruiken tijdens deze Campagne van Israël. Als u bent verzegeld met de Heilige Geest en absoluut zeker bent van uw behoudenis, ga dan achter uw materiële of sentimentele dromen aan. Maar als er zelfs ook maar een kleine twijfel bestaat wat betreft uw eeuwige behoudenis, maak daar dan uw prioriteit van. Dat is het meest belangrijke voor u.

Wat baat het u om de gehele wereld te winnen en uw eigen ziel te verliezen? U kunt voor een bepaalde tijd genieten van een comfortabel leven, maar nooit voor eeuwig! Laten we investeren in onze ziel en onze eeuwige behoudenis veilig stellen. Omdat als deze geestelijke droom ( de zegel van God) gerealiseerd is, zullen alle andere dromen met de tijd gerealiseerd worden op een natuurlijke manier. Er staat geschreven:

"…zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden." (Matteüs 6:33)

Veel mensen hebben een fout gemaakt die soms fataal kan zijn: deze raad niet opvolgen. Hierdoor hebben zij hun geloof gefixeerd op sentimentele en materiële veroveringen. Ze vergeten dat de geestelijke veroveringen het geloof oprichten om alle andere veroveringen te verwezenlijken. Een andere droom najagen dan uw geestelijke droom is hetzelfde alsachter de wind aan rennen. Er zijn sommigen die het doen en met succes, maar het is niet duurzaam. Daardoor ontstaat er frustratie.

Wat baat het u om de gehele wereld te winnen en uw eigen ziel te verliezen? De wijze wint zielen, maar als eerst wint hij zijn eigen ziel.

Als u nog geen persoonlijke ervaring heeft gehad met de Here Jezus, dan dient dat uw prioriteit te zijn in deze Campagne van Israël op Berg Sinaï.

Hier zijn enkele foto's van toen we berg Sinaï beklommen met bisschoppen en pastors uit de gehele wereld. We brachten de dromen met ons mee van diegenen die dit geloof van offer leven.Bisschop Macedo

Waarom daalde God neer op Sinaï?

In het boek van Exodus 3:7,8 staat geschreven "En de HEERE zeide: Ik heb zeer wel gezien de verdrukking Mijns volks, hetwelk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord, vanwege hun drijvers; want Ik heb hun smarten bekend. Daarom ben Ik nedergekomen…"

God zag de behoeftes van Zijn volk, hoorde hun gebeden en daalde neer op de aarde om Zijn volk te helpen. Echter, God daalde niet neer op het vlakke land, maar op de top van berg Sinaï. Waarom daalde God neer op de top van een berg? Wat wilde Hij daarmee zeggen?

Als u wilt weten waarom God dat deed klik dan op deze link om de dienst van afgelopen zondag te bekijken.
Klik hier om getuigenissen te horen van mensen die Gods macht hebben ervaren.

vrijdag 21 mei 2010

Man gearresteerd in Algerije wegens het bezit van christelijke boeken

Een Algerijnse christen werd veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf en kreeg een boete wegens het bezit van christelijke boeken. Hij werd beschuldigd van proselitisme, wat betekent de verkoop, distributie of persistentie om in anderen een bepaalde dogma, geloof of systeem tegen hun wil in te willen doordringen.

Hoe is het gebeurd

De christen was zaken aan het doen in een paar markten in die regio toen de politie haar normale ronde deed. Toen hij werd benaderd bleek het dat hij zijn documenten in zijn auto was vergeten.

De agenten gingen toen naar de auto en vonden daar naast de documenten ook zes christelijke boeken die hij als geschenk had ontvangen. Dat was genoeg voor de politie om hem van proselitisme te beschuldigen en te veroordelen. De advocaat die zich bezig houdt met deze zaak heeft tien dagen om beroep aan te tekenen.

Agentschapsbureau Unipress Internacional

donderdag 20 mei 2010

De varen en de bamboe

Op een dag besloot ik om op te geven. Ik verliet mijn werk, mijn relaties en mijn geloof. Ik besloot zelfs om mijn leven op te geven.


Ik ging op weg om een laatste gesprek te houden met God.


"God", zei ik "Kunt U mijn een goede reden geven om al deze dingen niet op te geven?"


Zijn antwoord verbaasde me: "Kijk om je heen. Zie je die varen en die bamboe daar?"


"Ja, ik zie ze", antwoordde ik


"Goed, toen ik de varens en de bamboes zaaide zorgde ik heel goed voor ze. Ik liet niet toe dat het ze ontbrak aan licht en water. De varen groeide snel. Zijn groene bladeren bedekten de zon. Echter, van het zaad van de bamboe kwam niets terecht.


Ondanks dat gaf ik de bamboe niet op. In het tweede jaar, groeide de varen nog meer en hij werd dikker en nog helderder van kleur. En nogmaals zag ik niets gebeuren aan het zaad van de bamboe.


Maar ik gaf de bamboe nog steeds niet op. In het derde en vierde jaar was het hetzelfde verhaal. Maar in het vijfde jaar kwam er een kleine spruit vanuit de aarde omhoog. Op het eerste gezicht de eerste oogopslag was hij heel klein, zelfs onbeduidend vergeleken met de varen.


Zes maanden later groeide de bamboe 50 meter hoog.

Hij deed er vijf jaar over om zijn wortels te vestigen. Die wortels werden sterk en gaven hem de benodigdheden om te overleven.


Geen enkele schepsel van Mij, laat Ik door situaties heen gaan die zij niet kunnen overwinnen"


En terwijl Hij goed in mijn binnenste keek zei Hij: "Wist je dat gedurende deze hele tijd waarin jij hebt gestreden er in waarheid wortels aan het groeien waren?


Ik heb de bamboe nooit verlaten. Jou heb ik ook nooit verlaten. Vergelijk jezelf niet met anderen. De bamboe werd gecreeërd met een specifiek ander doel dan de varen, maar beiden zijn nodig om het bos een mooie plek te maken.


Jouw tijd komt nog", zei mijn God. "Je bent veel gegroeid!"


"Hoe hoog moet ik groeien?" vroeg ik.


"Net zo hoog als de bamboe?" was het antwoord


En ik dacht: "Zo hoog als ik kan!"


Ik hoop dat deze woorden u kunnen doen begrijpen dat God u nooit zal verlaten.

Wees nooit spijtig vanwege een dag in uw leven.

De goede dagen geven u blijdschap.

De slechte geven u ervaring.

Beiden zijn essentieel voor het leven.

Geluk maakt u lief.

De problemen zorgen ervoor dat u sterk blijft.

Beperkingen houden u menselijk.

Nederlagen houden u nederig.

Succes houdt u stralend

Maar alleen God geeft u de kracht om door te gaan


Bisschop Macedo

woensdag 19 mei 2010

Het complete pakket

Er was een man die in het midden van een aantal bergen woonde en zijn droom was altijd om de wereld rond te reizen op een cruiseschip zoals hij dat altijd zag in de films. Hij droomde urenlang dat hij de helder blauwe zee van het Caribisch gebied zou zien en de mooiste bezienswaardigheden van de wereld. Na zoveel te hebben gedroomd besloot hij op een dag dat hij zo hard mogelijk zou werken om zoveel mogelijk geld te kunnen verdienen met de hoop dat hij op een dag een ticket zou kunnen kopen om zijn droom te kunnen realiseren.

Een jaar ging voorbij en na hard te hebben gewerkt en zoveel mogelijk geld te hebben verzameld, had hij eindelijk genoeg bij elkaar om zijn ticket te kunnen kopen. Hij stapte bij een reisbureau binnen en toen hij zijn ticket wilde kopen merkte hij op dat hij alleen maar genoeg geld had verzameld om het goedkoopste ticket te kunnen kopen. Maar zelfs zo ging hij door en kocht zijn ticket zonder zich druk te maken of het echt het goedkoopste was of niet.

Op de dag dat hij aan boord moest gaan had hij twee koffers ingepakt; één met zijn kleren en een ander met eieren. Omdat hij niet genoeg geld had om een duurder ticket te kopen was zijn plan dat hij de eieren zou koken in een waterkoker in zijn kamer, want hij zou toch geen geld hebben om eten aan boord te kopen.

Helemaal opgewekt ging hij op zijn weg. Als ontbijt at hij gekookte ei, bij het middageten at hij gekookte ei. En raad maar eens wat hij at als avondeten? Precies, gekookte eieren. Gedurende die drie weken van de cruise raakte hij bevriend met een jongen die in de kamer naast hem sliep. Maar elke keer dat hij hem uitnodigde om bij hem te komen eten gaf hij hem een excuus en weigerde hij. Elke dag verzon hij wel een ander excuus, omdat hij wist dat hij geen geld had om eten aan boord van het schip te kunnen kopen.

Na een paar dagen kon die man het niet meer aan om gekookte eieren te zien en het enige waar hij aan dacht was teruggaan naar zijn huis tussen de bergen waar hij alles kon eten wat hij wilde. Op de laatste dag van zijn reis toen het tijd was om van boord te gaan kwam de vriend die in de kamer naast hem sliep naar hem toe en vroeg: " Mijn vriend, ik vond jouw gezelschap echt heel leuk, maar er is alleen maar één ding dat mij verwondert. Waarom verliet jij nooit jouw kamer om te eten?" Die man legde zijn hele verhaal uit, dat hij het meest goedkope ticket had gekocht en dat hij daardoor geen geld over had om eten te kopen aan boord. Hij toonde zijn biljet aan zijn vriend, zodat hij zijn dilemma kon begrijpen, maar geheel tegen zijn verwachtingen in bleef zijn vriend verbijsterd staan en zei: "Mijn beste vriend jouw ticket is gelijk aan die van mij. Jij at gekookte eieren gedurende drie weken, maar jij had het recht om alles wat jij wilde gratis te eten!"

En dat is precies wat de Here Jezus 2000 jaar geleden voor ons veroverde aan het kruis. Hij veroverde het complete pakket van geluk, maar zelfs zo overleven veel mensen door de restjes te eten die hun worden toegeworpen door de wereld. Ze dienden gezond te zijn, maar ze zijn ziek, een gelukkig gezin te hebben, maar hun huwelijk is vernietigd.

Neem in bezit wat aan u toebehoort, terwijl u misschien dacht dat u er geen recht op had. Neem het complete pakket in bezit.

God is met u.

dinsdag 18 mei 2010

Wie wil vrede?

Ruzies met uw vrouw, op het werk, met de kinderen, in het verkeer, met de receptioniste, in uw gezondheid; hoe uw dagelijkse strijd ook is, één ding is zeker: het eerste ding dat aangetast zal worden is uw innerlijke vrede.

Wanneer de mensheid leeft in een constante innerlijke strijd tussen het verstand en de emoties, dan is het eerste symptoom van het rationele geloof het terugbrengen van de interne vrede. Weinigen hebben dit geloof gebruikt en zodoende hebben maar weinigen hun dagelijkse strijd overwonnen.

Met de verloren strijden komen ook de twijfels. Hierdoor ontstaat de onveiligheid, onzekerheid en een volledige scala van emotionele stoornissen die leiden tot professionele mislukking. Deze Strijd die in het binnenste wordt gevoerd, wordt ook aan de buitenkant gevoeld, waardoor de mensen vijandig worden tegenover anderen.

Dit alles verdwijnt op het moment dat het bovennatuurlijke geloof in werking treedt. De twijfels wijken voor zekerheid en een sterk karakter. Een reden hiervoor is dat de innerlijke vrede zicht vestigt in het binnenste van de mens. Als iedereen maar deze innerlijke vrede had… dan zou de wereld een echte paradijs zijn!

God zegent u allen in overvloed,

Bisschop Macedo

maandag 17 mei 2010

Het licht van het geloof

Het licht "reist" in rechte lijnen, de duisternis niet. De duisternis bestaat wanneer er een gebrek is aan licht. De Geest van God heeft ons geleerd dat niemand, zonder enige uitzondering, in het Licht kan lopen zonder het bovennatuurlijke geloof. Het tegenovergestelde, wanneer men in de twijfel wandelt dan is dat omdat men zich in de duisternis bevindt.


Mijn God zegt: " Wie Mij volgt wandelt niet in de duisternis, maar heeft het Licht des levens. In de duisternis is er geen vrijheid; de mensen hebben onzekerheden, angsten, leven met twijfels en zijn nooit tevreden."


Maar in het Licht wandelen de mensen met zekerheid omdat ze weten waar ze lopen. Ze leven met zekerheid, omdat ze het Licht des levens hebben en zijn gelukkig omdat ze "de Verborgen Schat" in zichzelf hebben. De Here Jezus Christus en Zijn discipelen zijn het licht der wereld. Wie van het Licht is wandelt in oprechtheid, omdat hij in het Licht leeft. En wie in het Licht wandelt, leeft in het geloof en door het geloof, omdat hij op het Licht vertrouwt dat komt door het bovennatuurlijke geloof. Wie niet van het levend geloof is dwaalt rond in de duisternis van de twijfels.


"Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft." (1 Johannes 2:6)


Is het dat allen die zich van Jezus noemen in de oprechtheid van het Licht leven? Of hebben zij alleen maar de kennis van hetgeen zij moeten doen, maar ze doen het niet?


Hoe het ook zij, de Here Jezus bevestigt: "Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij, dan der schriftgeleerden en der farizeeën, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan."


Bisschop Edir Macedo

vrijdag 14 mei 2010

Godzijdank!

"Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u." (1 Tessalonicenzen 5:18)

Hoe vaak zijn we al niet verrast door slecht nieuws of een uiterst onaangename situatie? En het is nog erger wanneer dat gebeurt na een nachtwake van gebed of na een gezegende dienst in de kerk.

En de onmiddellijke reactie is om te vloeken, te klagen, en het ergste, het te vertellen en rondbazuinen aan de ongelovige mensen.

Dat is de hoofd oorzaak van de grootste zwakheden onder de christenen. Wie van God is leeft in het Licht en alles wat er gebeurt is in zijn eigen voordeel. Als hij iets verovert is het goed. Als hij iets verliest is het ook goed! Het is een teken dat hij in de toekomst iets groters zal veroveren.

Dank geven houdt niet in dat u zich moet berusten in het lijden of het te accepteren als een test die van God komt…

Evenmin om zich te beklagen. Omdat het beklag een groot belang geeft aan het lijden en, zodoende, het kwaad verheerlijkt.

Het doet me denken aan het verhaal van twee schoenverkopers die naar India werden gezonden. De eerste stond perplex toen hij net aankwam in het land en vroeg om terug te keren, omdat ze daar allemaal op blote voeten liepen.

De tweede was zeer gelukkig en vroeg zijn manager om de productie te verhogen, omdat hij daar zou doorbreken. De mensen liepen immers op blote voeten en het vooruitzicht van de verkoop was uitstekend, zei hij. Als u in het Licht leeft zullen alle dingen ten goede werken. De problemen zijn, in feite, een grote gelegenheid om te leren afhankelijk te worden van het geloof. Daarom dient u nooit het vertrouwen in de beloftes van God te verliezen.

"Wij weten nu, dat [God] alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn." (Romeninen 8:28)

God zegent u allen,

Bisschop Edir Macedo

donderdag 13 mei 2010

De tijd gaat voorbij… Hoe zit het met de kracht van het geloof?

Wanneer we lezen wat geschreven staat in de Bijbel, begrijpen we dat wonderen in het verleden gebeurden door het gebruik van het geloof: de zieken werden genezen, gekwelden en depressieven werden bevrijd, arme werden rijk en wonderen gebeurden in de levens van diegenen die geloofden.

Veel mensen, in onze dagen, beschouwen het geloven dat wonderen nog steeds kunnen gebeuren als nonsens.

Wij zijn zeker dat wonderen gebeuren, zoals ze dat deden in het verleden, en we hebben ze ook ervaren. Het eerste wonder dat ik zag, gebeurde in mijn huis toen mijn moeder werd genezen van verscheidene ziektes en mijn vader werd bevrijd van zijn alcoholverslaving. Daarna heb ik, in de afgelopen 19 jaar van mijn leven, duizenden getuigenissen gezien van mensen die dezelfde verandering hebben ervaren.

Hetzelfde kan ook met u gebeuren… Lees verder

woensdag 12 mei 2010

Zoekt u een oplossing? Bekijk dan deze video

U en het potlood

Een jongen keek hoe zijn oma een brief aan het schrijven was. Op een gegeven moment vroeg hij:

- Bent u iets aan het schrijven dat met ons is gebeurd? En zou dat toevallig iets zijn dat over mij gaat? De oma stopte met schrijven, zuchtte, en beantwoordde haar kleinzoon:

- Het is waar dat ik over jou aan het schrijven ben. Echter, belangrijker dan de woorden die ik schrijf, is de potlood die ik gebruik. Ik zou willen dat jij zoals hem zou zijn wanneer je opgroeit. De jongen keek geïntrigeerd naar de potlood, maar zag er niets bijzonders aan.

- Maar hij is hetzelfde als alle andere potloden die ik heb gezien in mijn leven!

- Alles hangt af van de manier waarop je de dingen bekijkt. Er zijn vijf kwaliteiten die hij heeft en als jij die ook zou hebben, dan zouden ze van jou een persoon maken die altijd het VERSCHIL maakt.

Eerste kwaliteit:
Jij kunt grote dingen maken, maar je kunt nooit vergeten dat er een Hand bestaat die jouw stappen leidt. Deze Hand is God en Hij zal hem altijd leiden in de richting van Zijn wil.

Tweede kwaliteit:
Af en toe moet ik even stoppen met schrijven en een puntenslijper gebruiken. Dit zorgt ervoor dat het potlood een beetje lijdt, maar aan het eind is hij scherper. Boven alles moet je leren om pijnen te kunnen verdragen, omdat dit ervoor zorgt dat je een beter persoon wordt.

Derde kwaliteit:
Het potlood laat altijd toe dat wij een gum gebruiken om de fouten te kunnen wissen. Begrijp dat iets corrigeren dat we fout hebben gedaan niet meteen iets verkeerds is, maar juist iets belangrijks om ons op de weg van rechtvaardigheid te houden.

Vierde Kwaliteit:
Wat werkelijk belangrijk is aan het potlood is niet het hout of zijn uiterlijk, maar het grafiet dat erin zit. Dus, wees altijd waakzaam voor hetgeen in je binnenste gebeurt.

Vijfde kwaliteit:
Hij laat altijd een spoor achter. Op dezelfde manier dien je te leren dat alles wat je zal doen in jouw leven, sporen zal achter laten. Probeer daarom aandachtig te zijn bij elke actie die je onderneemt.

maandag 10 mei 2010

De wijn en het water

In de Italiaanse Alpen bestond een klein dorpje dat zich bezig hield met de teelt van druiven om daarvan wijn te kunnen maken. Eenmaal per jaar werd er een groot feest gehouden om het succes van de oogst te vieren.

De traditie vereiste dat op dit feest, elke inwoner van het dorp een fles van zijn beste wijn moest meenemen om het in een groot vat te gieten. Dat vat zou dan in het midden van het centrale plein geplaatst worden.

Één van de inwoners dacht: "Waarom zou ik mijn beste wijn moeten meenemen? Ik neem water mee, omdat er zoveel wijn in het vat zal zijn dat mijn wijn toch niet opgemerkt zal worden."

Zoals hij dacht, zo handelde hij ook.

Volgens het gebruik verzamelden allen zich, op een bepaald moment, op het centrale plein. Een ieder stond met zijn kruik klaar om te proeven van de wijn, omdat de roem ervan zelfs bekend was voorbij de grenzen van het land.

Echter bij het openen van de kraan viel er een grote stilte onder de menigte. Uit het vat kwam… Water! "Het ontbreken van mijn wijn zal toch geen verschil maken", was de gedachte van alle wijnboeren.

Vaak worden we geleid door de gedachte: "Er zijn zoveel mensen op deze aarde! Als ik mijn deel niet zal doen zal dat toch niet zo'n groot verschil maken." Is dat zo?

zondag 9 mei 2010

Het verbrande huis

Een zekere man ging op reis met het vliegtuig.

Deze man vreesde God en wist dat God hem zou beschermen.

Toen het vliegtuig over de zee vloog, viel één van de moters uit en was de piloot gedwongen om een noodlanding te maken in de oceaan. Bijna iedereen ging dood, maar die man kon zich nog net vastklampen waardoor hij nog kon blijven drijven op het water. Hij bleef daar een lange tijd drijven, totdat hij bij een onbewoond eiland kwam.

Toen hij bij het strand aankwam, moe, maar toch levend, dankte hij God omdat Hij hem had gered van de dood. Hij slaagde erin zich te voeden met vis en kruidenen om een paar bomen om te hakken waarmee hij met veel moeite een huis voor zichzelf bouwde. Het was niet echt een huis, maar eerder een ruw onderdak met stokken en bladeren. Maar het betekende bescherming. Hij was ontzettend blij en nog een keer dankte hij God, omdat hij nu kon slapen zonder bang te zijn voor wilde dieren die er misschien op het eiland waren.

Op een dag was hij aan het vissen en toen hij klaar was had hij veel vissen gevangen. Zo, met veel voedsel, was hij tevreden met het resultaat van de visvangst. Maar toen hij zich zich omdraaide in de richting van zijn huis, was zijn teleurstelling groot toen hij het huis helemaal in vlammen op zag gaan.

Hij ging zitten op een steen, huilde en riep in tranen:

- God! Hoe is het mogelijk dat U dit heeft laten gebeuren in mijn leven? U weet dat ik dat huis heel hard nodig had om mij te beschermen en toch liet U het toe dat mijn huis helemaal afbrande. God, heeft U dan helemaal geen medelijden met mij?

Op dat moment raakte een hand zijn schouder aan en hij hoorde een stem die zei:

- Kom jongen. Hij draaide zich om, om te zien wie met hem sprak en groot was zijn verbazing toen hijeen marinier in uniform voor zich zag die zei:

- We zijn gekomen om jou te zoeken.

- Maar hoe is het mogelijk? Hoe wisten jullie dat ik hier was?

- Luister vriend! Wij kwamen op jouw rooksignalen af. De kapitein beval dat het marineschip zou stoppen en stuurde mij om jou op te halen in die reddingsboot die daar ligt.

Die twee stapten in de boot en gingen samen aan boord van het marineschip dat hem in veiligheid terugbracht naar zijn geliefden.

Denk hierover na!