dinsdag 12 april 2011

De vrucht van de Heilige Geest – Liefde(deel 4)

De liefde van God
Dit is de meest belangrijke en significante soort liefde, die onmiddelijk voordeel brengt voor alle mensen. In feite is het, het fundament van het leven zelf. Wanneer het boven alles wordt geplaatst, geeft de liefde van God ons de gelegenheid om – beetje bij beetje – hier op Aarde te leven, zoals Adam en Eva in de Hof van Eden woonden.

Dit is geen theorie, maar een realiteit die door God Zelf werd gecreeërd. Wat was de essentie van Zijn boodschap, toen de Here Jezus onder ons was? Goddelijke genezing? Bevrijding?

Hoewel deze wonderen duidelijk waren in Zijn ministerie, omdat ze deel uitmaken van de context van Zijn woord, wat onze aandacht echt trekt is Zijn boodschap over het Koninkrijk van God.

Is het Koninkrijk van God niet een ander soort Hof van Eden? De volgelingen van de Here Jezus behoren aan het Koninkrijk van God op deze wereld en ze moeten zichzelf overgeven aan de wet van de Heilige Geest, de wet van het eeuwige leven. Deze wetten dienen belangrijker te zijn dan de wetten van deze wereld, die vaak redelijk zijn in theorie, maar verwrongen zijn in de praktijk.

Wanneer we de Here Jezus liefhebben boven alles, dan worden we automatisch getransporteerd naar het Koninkrijk van God. Als een consequentie beginnen we onder de 'schaduw van de Almachtige' te leven, net zoals Adam en Eva toen ze zich nog onderwierpen aan het Woord van God. Alleen een persoon wiens hart van steen vervangen is door een hart van vlees, dat wil zeggen, een persoon die de Here Jezus Christus geaccepteerd heeft en zijn geloof op Hem heeft gebouwd, is in staat om God lief te hebben volgens het eerste grote gebod.

Vaak eisen wij de macht van God in onze levens. We dringen erop aan dat we de wonderbaarlijke wonderen die in het verleden gebeurden ook in onze dagen willen zien, omdat we in Hem en in Zijn Woord geloven. Echter, we vergeten vaak dat we ons hart in Zijn handen moeten plaatsen voordat dit kan plaastvinden – en, helaas, gebeurt dit niet vaak. De Bijbel zegt, "Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Gij hebt hierin dwaas gehandeld, want van nu af zult gij oorlogen hebben." (2 Kronieken 16:9) NBG vertaling

Gebasseerd op deze vers kunnen we begrijpen waarom de levens van vele christenen niet overeenkomen met de beloftes van God. Dat Hij ons vergeven voor de keren dat wij uit onwetendheid Hem onze liefde hebben onthouden, omdat we te veel met onze ambities en levens bezig waren.

Vanaf nu moeten we onze fouten onmiddelijk corrigeren, zodat we de doelen van de Heilige Geest op deze wereld kunnen dienen en leven volgens de principes van het Koninkrijk van God.

De Farizeeërs daagden de Here Jezus ooit uit door hem te vragen wat het grootste gebod van de Wet van God was. De Here antwoordde, "Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand." (Matteüs 22:37) NBG vertaling 1951

Dit is het geheim van het succes in alle aspecten van het leven. Het moment dat we al onze liefde aan God richtten, dan richt Hij ook al Zijn liefde op ons en een hechte relatie wordt gevormd tussen de Schepper en de schepsel. De Here Zelf zei: "Ik heb duidelijk gezegd: uw huis en uws vaders huis zullen voor altijd voor mijn aangezicht wandelen, maar nu luidt het woord des HEREN: dit zij verre van Mij! Want wie Mij eren, zal Ik eren, maar wie Mij versmaden, zullen gering geacht worden." (1 Samuel 2:30) NBG vertaling 1951

De liefde van God die in onze harten wordt uitgestort door de Heilige Geest, voorziet ons van de condities om de Here werkelijk lief te hebben en, als zodanig, andere mensen worden, een heilige natie, een kudde voor één herder… Het Koninkrijk van God kan alleen bestaan wanneer er ware en pure liefde is, wat alleen degenen die God boven alles liefhebben kunnen hebben. Echter, een persoon kan alleen God liefhebben boven alle dingen als de Heilige Geest in zijn hart verblijft. Ten slotte, kan een persoon alleen de Geest van God in zijn hart ontvangen als hij Jezus Christus als zijn Heer en Persoonlijke Redder accepteert.

vertaald uit het boek van Bisschop Edir Macedo 'The Holy Spirit'


NB: vergeet niet morgen om 22u een live videoboodschap van pr. Rui Silva voor degenen die gedoopt willen worden met de Heilige Geest. Klik op deze link om naar de website te gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten