maandag 30 mei 2011

12 Juni – Uitreiking van de Gewijde Olie


"Ik leed aan artritis, artrose, scoliosis en vleesbomen die mij verhinderden om 's nachts goed te kunnen slapen. Ik ontving de zalving met de Gewijde Olie en nu ben ik genezen. Ik ben helemaal gezond en heel gelukkig." – Isabel


"Vanwege het werk van negatieve energiën in mijn leven werd ik verlamd. Om de pijnen te onderdrukken kreeg ik medicijnen die eigenlijk bedoeld waren voor dieren. Nadat ik met de Gewijde Olie werd gezalfd, werd ik helemaal genezen." – Augusta


"Ik ben een kapster, maar ik was gedurende één jaar werkloos. Ik nam de spullen waar ik mee werkte naar de UKGR zodat ze gezalfd zouden worden. Vandaag de dag heb ik mijn eigen kapsalon en verdien ik 6 keer meer dan ik voorheen verdiende!" – Mónica


"Ik leed aan angst, paniekaanvallen en hevige depressie. Ik heb zelfs zelfmoordpogingen ondernomen, maar vandaag de dag, na de zalving met de Olie, ben ik een gelukkige persoon!" – CláudiaWaarom de Gewijde Olie?

In verschillende gebeurtenissen in de Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, zien we dat God de Gewijde Olie gebruikte om Zijn macht te representeren of te openbaren in iemands leven of in iets. De olijfboom wordt beschouw als één van de bomen die het meest resistent is en die in staat is om in elk soort meteorolgische situatie te kunnen overleven. In feite zijn er olijfbomen in Israël waarvan men weet dat ze meer dan 2000 jaar oud zijn.


Waar dient de Gewijde Olie voor?

De Gewijde Olie werd door God vooral gekozen als een instrument van het geloof om de zieken te genezen en als een contactpunt om alle krachten van het kwaad te overwinnen.

Op een wonderbaarlijke wijze leerde de Here Jezus Zijn discipelen om de mensen met de Gewijde Olie te zalven en wonderen te verichtten.

De discipelen van Jezus zalfden de zieken en degenen die gekweld waren door het kwaad met de Gewijde Olie, en zij op hun beurt werden genezen en bevrijd. De Olie symboliseert ook de Heilige Geest, Zalving, Voorspoed en van Hemelse voorziening onder andere vele bijbelse referentie.


"En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen." (Marcus 6:13) NBG 1951


"Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken…" (Jakobus 5:14-15) NBG 1951


Wat is zijn oorsprong?

De Gewijde Olie komt uit het Heilige Land – Jeruzalem, te Israël.


Één keer per jaar, gaan bisschoppen en pastors vanuit de gehele wereld op een pelgrimstocht naar het Heilige Land en nadat ze tot God hebben gebeden voor de consecratie van de Gewijde Olie met Zijn Macht en beloftes, wordt hij uitgereikt in de kerken. Oftewel, allen die in het Woord van God geloven kunnen vandaag de dag ook genieten van de voordelen van de Macht van het Geloof!


Hoeveel moet ik ervoor betalen?

Er is geen prijs die men moet betalen om de Gewijde Olie te verkrijgen. Dit element van het geloof zal gratis worden uitgereikt aan allen die aanwezig zullen zijn op 12 juni om 10u. Het UKGR Evangelisch Centrum zal de Gewijde Olie uitreiken in een flesje in de vorm van een kruis.


En nu?

Neem de beslissing om naar de dienst van Innerlijke Versterking, in de UKGR, op zondag om 10u te gaan. Neem al uw problemen met u mee; de ziekte die bij u werd geconstateerd en waar de dokters geen genezing voor hebben gevonden; de schulden waar u geen oplossing voor heeft; de werkeloosheid die al zo lang duurt; de eenzaamheid die u voelt, omdat u nog niet de juiste persoon heeft gevonden; de afhankelijkheid van drugs en alcohol; bij iemand anders wonen, omdat u financiële problemen heeft; de innerlijke leegte, complexen en gebrek aan vrede.


Tijdens de dienst, zullen we sterk bidden voor de oplossing van al deze problemen en we zullen de naam van de Here Jezus aanroepen zodat de deuren van uw leven geopend zullen worden in uw gezondheid, voorspoed, sentimentele leven. We zullen ook bidden dat er éénheid en vooruitgang in uw leven gebracht zal worden!


Voor wie dient deze olie? Voor alle mensen die de bovenstaande, of andere, problemen willen overwinnen voor het einde van 2011.


De Gewijde Olie zal uitgereikt worden in: Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven, Almere en Utrecht. Als u wilt weten waar de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt is klik dan op deze link. Bel naar 070 388 8442 om uw flesje Gewijde Olie, in de vorm van een kruis, te reserveren.

zaterdag 28 mei 2011

De dapperen, de strijders en de opstandigen

"Betrouwbaar onderricht in de wet was in zijn mond en ongerechtigheid werd op zijn lippen niet gevonden. In vrede en in oprechtheid wandelde hij met Mij en velen bracht hij van ongerechtigheid terug" (Maleachi 2:6) NBG 1951


Wanneer men het Woord van God praktiseert, dan klopt hetgeen men zegt, dat wil zegggen wanneer men over de gezondheid praat dan is dat omdat men gezond is; wanneer er over éénheid in de familie wordt gesproken, dan is dat omdat er éénheid in de familie is. Wie een pact met God maakt zal zijn dromen zien uitkomen, natuurlijk zal dat niet automatisch komen, maar omdat er een pact met God is, offert de persoon.


Wie opstandig is accepteert niet om alleen maar te weten wat er in de Bijbel geschreven staat. Hij wil vertellen dat die woorden werden gerealiseerd in zijn leven en niet dat ze alleen maar beloftes zijn. Vanwege onze opstand hebben we miljoenen bewijzen dat het Woord van God uitkomt, door middel van de getuigenissen van mensen die het intelligente geloof hebben gepraktiseerd, dat wil zeggen het geloof dat gemanifesteerd wordt door de opstand, het geloof dat hetgeen dat God heeft beloofd tot stand doet komen. Hoe kunnen we accepteren dat het Volk van God een leven leidt dat niet overeenkomt met hetgeen Hij belooft?


Wie dit geloof praktiseert creëert vrede in zijn binnenste, omdat hij zeker weet dat hij de wil van God praktiseert. Let goed op, we praten over praktiseren en niet alleen over geloven in Zijn Woorden. Zodat u het beter kunt begrijpen: "Wanneer het me aan niets ontbreekt, dan kan ik zeggen 'De Heer is mijn herder, mij ontbreek niets' – nu doe ik de wil van God. "Wanneer ik vrede, blijdschap, geduld, emotionele evenwicht, goedheid heb…" – nu leef ik door de wil van God in praktijk te brengen, omdat ik vervuld ben met de Heilige Geest. Begrijpt u nu wat het betekent om te leven door het Woord van God in praktijk te brengen? Dat betekent dat u constant strijdt om hetgeen dat al aan u behoorde, maar vaak in de handen was van degenen die het kwade dienen, in bezit te nemen. Zolang de persoon niet in opstand komt tegen deze tegenstrijdigheid zal hij niet van zijn leven kunnen genieten, ondanks het feit dat hij in God gelooft.


De persoon die in opstand is heeft alleen vrede met zichzelf en met God wanneer hij in oorlog is met de duivel en met de hel. Dat is de opstand die God zoekt in elke christen. Wie een pact met God heeft, diens leven dient een impact te hebben in zijn familie, de samenleving, zelfs binnen de kerk, waarbij de persoon ook plezier dient te hebben om zielen te redden, hetgeen het minimale is wat elke christen dient te doen: zielen voor Christus te brengen!


"Want de lippen van de priester bewaren kennis" (een priester is iemand die offers aan God presenteert en als er iemand is die de vervulling van de Goddelijke Beloftes dient te zien, dan is het wel degene die tot God offert) "en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de HERE der heerscharen is hij" (de mensen dienen ons te zoeken om te weten hoe we een leven hebben bereikt dat kwalitatief anders is, omdat het niet alleen gelimiteerd is aan zegens, maar het komt ook met een verenigde familie, een onberispelijk karakter, met andere woorden, een leven om "jaloers" op te zijn.


Wij zijn de dapperen, de strijders en de opstandigen! Omdat wij willen dat Gods wil wordt gerealiseerd en dat ons leven vlekkeloos is. Er zal geen plaats zijn voor verdriet, eenzaamheid, lijden, omdat onze opstand ons niet toelaat om te stoppen te strijden voor hetgeen God ons heeft beloofd. Om de ware vrede te bereiken dienen we in een constante strijd te zijn tegen de hel en, zodoende, kan niets ons beschuldigen. Er is geen enkele situatie, zowel een goede als een slechte situatie, die ons kan beschuldigen, omdat de veroveringen van de opstandigen de vruchten van hun geloof zijn! Wie wilt een boodschapper van de Heer worden? Wat betekent dat u met uw eigen leven kunt aantonen dat Jezus Christus de Heer is. Weet dan dat er voor alles in het leven een prijs bestaat, voor elke verovering is er een strijd die gewonnen dient te worden en het begin om de eeuwige behoudenis te bereiken is hier op deze wereld, door middel van een opstand tegen de hel. Het is niet genoeg om te zeggen dat u behouden wilt worden het is noodzakelijk om opstandig te zijn en om de hel niet accepteren.


Uw leven dient sterk te zijn en als dat nog niet het geval is, dan komt dat helaas vanwege het feit dat u de kracht van het intelligente geloof (= opstand) niet kent of negeert. Zoals we al hebben geleerd: "Ons leven is wat onze geest is!" dat wil dus zeggen dat het leven van iemand die niet dapper, strijdvaardig of opstandig is alleen maar zwak kan zijn en niets heeft om te tonen. Dit zullen we nooit accepteren!


We werken dagelijks, niemand predikt het evangelie meer dan ons; we zoeken degenen die het meest lijden en wanhopig zijn, niemand kan zeggen dat we iemand discrimineren, omdat er allerlei mensen naar de UKGR komen, van verschillende sociale en religieuze condities. We dienen een verschil in onze levens te zien!


Van uw dienaar in Christus,

Bisschop Júlio Freitas

donderdag 26 mei 2011

5 Zondagen van de Heilige Zalving

Op Zondag 29 mei om 10u zullen wij in alle UKGR Evangelisch Centra beginnen met de 5 Zondagen van de Heilige Zalving. Een ieder die naar de kerk zal komen zal elke zondag gezalfd worden voor een specifieke gedeelte van zijn leven. Wanneer een persoon wordt gezalfd, door het geloof, dan symboliseert het dat Gods macht wordt betrokken om degene te helpen. De eerste zalving zal worden gehouden voor genezing en bevrijding.

Lees hieronder een getuigenis van een persoon die Gods macht in haar leven heeft ervaren.


IK BEN NU VRIJ VAN ALLE WOEDE EN SLAPELOOSHEID

Ik zat vol woede, was boos en ik had problemen op het werk waardoor ik slapeloze nachten kreeg. Dingen om mij heen gingen niet goed. Ik werd uitgenodigd door een vriendin om naar de UKGR te komen. Daar begon ik met een gebedsketting op de vrijdag en zondag. Hierdoor zag ik de geestelijke groei in mijzelf. Vandaag de dag heb ik geen woede uitbarstingen en geen slapeloze nachten meer.

Judith Bom


Klik op deze link voor de dichtstbijzijnde UKGR vestiging bij u in de buurt of bel naar 070 388 8442.

dinsdag 24 mei 2011

Inspirerend verhaal

De monnik en de stier

Er was eens een monnik die een dorp inging terwijl hij op een stier reed.

De inwoners van het dorp, die hem nog nooit hadden gezien, vroegen hem:

– Wat doet u hier?

– Ik ben op zoek naar een stier.

De inwoners keken elkaar verbaasd aan en begonnen te lachen om die rare situatie, terwijl de monnik wegreed.

De volgende dag keerde de monnik terug naar het dorp, terwijl hij weer op een stier reed. Opnieuw vroegen de dorpelingen hem wat hij daar deed.

– Ik heb het jullie al gezegd: ik zoek een stier, antwoordde hij

En opnieuw vertrok de monnik, terwijl allen lachten.

Op de derde dag herhaalde die situatie zich opnieuw en de dorpelingen vroegen hem nogmaals wat de ware reden was dat hij naar het dorp kwam. Terwijl hij op de stier was, antwoordde hij:

– Ik zoek een stier.

Omdat de situatie nu al niet grappig meer was, besloot één van de inwoners om er iets van te zeggen:

– Luister eens, u bent een monnik, een persoon met wijsheid, maar dit is al de derde keer dat u ons dorp inrijdt op zoek naar een stier, terwijl wij allen zien dat u de hele tijd op een stier rijdt! We begrijpen niet wat uw bedoeling is!

Waarop de monnik antwoordde:

– Dit is ook de manier waarop u naar het geluk zoekt.

Misschien is het geluk één van de grootste wensen van de mensheid, maar wat weinigen weten is dat ze het vinden op hun pad en niet bij hun bestemming, hierom genieten ze niet van de schoonheid van hun tocht, omdat ze denken dat hun droom om gelukkig te zijn in iets, iemand of ergens is dat ze nog niet hebben gevonden.

Natuurlijk moeten we vooruit kijken, dromen hebben, doelen stellen en die nastreven, maar we kunnen niet uit het oog verliezen dat onze verwezenlijking in het heden ligt; in de manier waarop we de dingen doen.

Het geluk is niet te vinden in een andere baan, een ander beroep, ander huwelijk, andere vrienden, ander huis, andere auto of wat voor ander ding dan ook. Als we leren om naar ons hedendaagse leven te kijken, dan zullen we zien dat het leven ons vele gelegenheden heeft geschonken die misschien gecamoufleerd werden door onze haast om onze doelen te bereiken.

Stop niet om uw doelen na te streven, maar vergeet niet om van uw tocht te genieten, omdat het leven daar plaatsvindt.

maandag 23 mei 2011

UKGR wereldwijd – Angola

Het werk van God bestaat niet uit het prediken van Gods Woord alleen of een gebed opzeggen voor mensen die naar de kerk komen. Maar het bestaat uit het helpen van mensen wiens leven is verwoest door problemen, blokkades en ellende, zodat zij de macht van de Levende God in hun levens kunnen ervaren en zich aan Hem met hun gehele hart kunnen overgeven.

Met deze gedachte in de harten van alle pastors en bisschoppen van de Universele Kerk van Gods Rijk strijdt de UKGR om deze hulp overal in de wereld te bieden. Dat is ook de reden waarom veel mensen naar de kerk komen om deze hulp te ontvangen. Er zijn, echter, nog veel meer plaatsen waar Gods werk nodig is, dus strijden we om kerken te openen en wanneer dat gebeurt is het een grote blijdschap voor zowel de mensen, de pastors en ook voor de Here jezus. Bekijk de onderstaande slides en zie dat het werk van God groeit.

De nieuwste kerk van de UKGR in Lubango, te Angola.

De nieuwste kerk van de UKGR in Namibe, te Angola.

zaterdag 21 mei 2011

Wees niet bevreesd, geloof alleen


N.B. morgen, op 22 mei om 10u, zullen wij in alle UKGR Evangelisch Centra het Heilige Avondmaal dienen aan een ieder die zijn leven aan Jezus wil geven. Ook zal iedereen de gelegenheid hebben om een verbond met Jezus te maken, waarbij men een pact met God sluit en zodoende Gods macht zich in uw leven kan manifesteren. Mis deze dienst niet, omdat het uw leven kan veranderen!

Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden of bel naar 070 388 8442.

vrijdag 20 mei 2011

"Tot mijn gedachtenis"

De elementen van het Heilig Avondmaal, het brood en de wijn, representeren, respectievelijk, het lichaam en het bloed van Jezus. Zij werden gebruikt om de discipelen te herinneren dat het Goddelijke pact het Leven van God vereiste. Hierom zei de Here Jezus:"doet dit tot Mijn gedachtenis." (1 Korintiërs 11:24) NBG 1951

Dat wil zeggen dat God Zichzelf moest opofferen om een pact met de mensheid te kunnen sluiten. Elke keer dat er aan het Heilig Avondmaal wordt deelgenomen, wordt dit herinnerd.

Aan de andere kant, elke keer dat de discipelen van de Here Jezus hun tienden en offerandes op het altaar presenteren, herinneren zij God aan hun pact met Hem.

Maar het pact, dat op één dag naar behoren wordt gedaan, vereist met God het hele leven.

Dit wil zeggen, alles van de persoon voor alles van God. Zo'n overgave heeft betrekking op alles wat de persoon was en wilde zijn, alles wat zij had of wilde hebben. Alles van haar in ruil voor alles van God. Dit is het ware pact.

Natuurlijk zouden de materiële bezittingen niet automatisch overgaan naar de handen van God, zoals ook niet alles van God rechtstreeks overgaat naar zijn handen. Maar zijn gehele leven, als ook zijn bezittingen behoren aan zijn Heer.

Het concrete teken van deze relatie van het geloof, zijn de tienden en de offerandes. Zij zijn als een soort onderhoud van de Heerschappij van Jezus Christu over uw leven.

Net zoals het Heilig Avondmaal ons herinnert aan Gods pact met ons, zijn de tienden en de offerandes een teken van ons pact met God.

Net zoals de tienden te maken hebben met de eerste vruchten van de oogst, zo is het ook overduidelijk dat degene die geen dienaar is, zich nooit zal onderwerpen om deze eerste vruchten aan de Here God te geven, omdat hij niets te maken heeft met God.

Te meer, omdat hij geen verbond met de Heer heeft. Ondanks het feit dat Hij Zijn deel heeft gedaan. Omdat hij het offer op Golgotha veracht, beschouwt God hem niet als een dienaar, zoals hij Hem ook niet als zijn Heer beschouwt. Ze zijn vreemden voor elkaar.

Het voorstel van het pact met God, heeft als doel om de mens een actieve partner van God te maken.

Het heeft niets te maken met een religieuze verbinding, noch met de onderwerping aan een nieuwe religie. Het heeft met het ruilen van leven te maken.

Bisschop Romualdo Panceiro


Kom en ontvang door Gods Geest innerlijke kracht, zodat u al uw strijden kunt overwinnen. Ter gelegenheid zullen wij deelnemen aan het Heilig Avondmaal dat gelijk is aan een gemeenschap met de Here Jezus zelf. Op zondag 22 mei zullen wij door middel van het brood en de druivensap gemeenschap hebben met het bloed en lichaam van de Heer. U bent uitgenodigd om samen met ons aan dit voorrecht deel te nemen..

Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden of bel 070 388 8442.

donderdag 19 mei 2011

Getuigenis Theresa Crawford

Bekijk de onderstaande video en zie hoe iemand die 4 jaar naar de kerk ging eindelijk de kracht vond om het constante verdriet en de verslaving aan alchohol, sigaretten en drugs kon overwinnen. De video toont ons dat het niet genoeg is om naar de kerk te komen. We dienen te praktiseren wat we daar leren. Bekijk hem maar:
Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden of bel naar 070 388 8442.

woensdag 18 mei 2011

Het Heilige Avondmaal

Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? Hij zeide: Gaat naar de stad tot die-en-die en zegt tot hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; bij u houd Ik met mijn discipelen het Pascha. En de discipelen deden, zoals Jezus hun had opgedragen, en zij maakten het Pascha gereed. (Matteüs 26:17-19) NBG 1951

Dit tekstgedeelte toont duidelijk aan dat de discipelen nog niets wisten over het Heilige Avondmaal (Lees verder)

Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden

dinsdag 17 mei 2011

Het zwarte gat

Er bestaat altijd het beeld van iets of een bepaalde weg die onmiddelijke resultaten kan behalen en als zodanig is dat ook het meest wenselijke. De "zwarte gaten" in het leven zijn de wegen die ons niet alleen tonen wat het makkelijkste is, maar ook wie de mensen zijn die ons kunnen voorzien van dat gemak, omdat ze ons de antwoorden garanderen waar we al zo lang op hopen.


Ze lijken op echte wonderen, alsof ze uit de hemel zijn gevallen... maar de realiteit is dat er niets uit de hemel valt, behalve regen. Zodoende is alles wat makkelijk te verkrijgen is, ook makkelijk te verliezen.


De veroveringen, in alle gebieden van het leven, zijn een resultaat van het gebruiken van het intelligente geloof. Dus vertrouw het niet wanneer er een "zwart gat" op uw pad komt, omdat het zo kan zijn dat aan het einde daarvan er een groter probleem op u wacht, in plaats van een oplossing.


Door uw dienaar in Christus,

Bisschop Julio Freitas

maandag 16 mei 2011

Het is beter om te sterven in het geloof

De duivel is twijfels aan het blazen om het geloof te bedreigen. Twijfels brengen twijfels voort. Het is gelijk aan een sneeuwbal. Hierdoor nestelt de angst, vrees en terreur zich in zijn slachtoffers waarbij hij wanhoop voortbrengt. Op deze manier loopt de zwakke in de richting van de afgrond.


Aan de andere kant weten degenen die uit God geboren zijn dat satan een verliezer is. Hij werd verslagen, is verslagen en zal altijd verslagen worden!


Natuurlijk wil dat niet zeggen dat hij dood is! Maar dat wil zeggen dat zijn kwaadaardig kracht alleen kan werken wanneer de zaadjes van twijfel vruchtbaar grond vinden. Oftewel, degenen die niet door het geloof leven.


Als we wat ruimte geven voor twijfels, dan trekt het geloof zich terug. Zodoende ontstaat het conflict tussen het geloof en de twijfel.


God praat door het geloof. De Stem van God is de stem van het geloof. De duivel praat door middel van twijfels. Zijn stem is de stem van twijfel.


Als we toegeven aan de twijfels, dan versterken we de duivel en verzwakken we de Heilige Geest in ons leven. Maar als we de twijfels bestraffen door het geloof in de profetiën, dan neutraliseren we de handelingen van de duivel en zijn gehele legermacht.


"En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld." (Matteüs 28:20)


Waarom belooft Hij om met ons te zijn? Om onze nederlaag te aanschouwen?


Nee! Duizend keer, nee!!!…


Hij is met ons om de vervulling van elke belofte die Hij heeft gemaakt te garanderen! Dat wil zeggen de overwinning garanderen aan degenen die overtuigd zijn van die beloftes.


Wanneer we gehoor geven aan de stem van het geloof dan vereren we God en vernederen we de hel.


Het is beter om te sterven in het geloof, dan te leven met de twijfel. Maar het is beter om te leven in het geloof, door geloof en van geloof tot geloof!


Bisschop Edir Macedo

zaterdag 14 mei 2011

15 mei uitreiking van de Gewijde Olie


Mijn dochter is een levend wonder!

Toen mijn dochter werd geboren waren er complicaties met haar gezondheid. Zij was er slecht aan toe en het leek erop dat ze het niet zou halen. Ik kreeg het advies om mij voor te bereiden op haar eventuele dood, maar dat accepteerde ik niet. Ik was al een lange tijd lid van de UKGR, dus in plaats van te jammeren besloot ik mijn geloof te gebruiken. Ik volgde gebedskettingen voor haar genezing, mijn dochter werd gezalfd met de Gewijde Olie en de pastors gingen naar het ziekenhuis om voor haar te bidden. Wie vandaag de dag naar mijn dochter kijkt zou niet zeggen dat ze door deze grote strijd heen ging, maar ik weet Wie haar heeft gered.
Manuela Spencer

De uitreiking van de Gewijde Olie vindt maar ÉÉN keer per jaar plaats, dus mis hem niet! Morgen om 10u, 15u & 18u. Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden of bel 070 388 8442 om uw flesje te reserveren.De UKGR beweert geen mensen te kunnen genezen, maar gelooft dat God het kan door middel van de kracht van het geloof. Volg ALTIJD uw dokters advies op.

donderdag 12 mei 2011

15 mei uitreiking van de Gewijde Olie

Wanneer we in aanraking komen met het bijbelse geloof, dan begrijpen we dat de olie al eeuwenlang gebruikt wordt als een symbool van de Heilige Geest. Bijv. toen de koningen gezalfd werden, werd de olie gebruikt. Toen er voor de zieken gebeden werd, werd de olie gebruikt. De olie werd ook gebruikt als een symbool van voorspoed en, in feite, waar de Heilige Geest is, is er overvloed. Op 15 mei om 10u, 15u en 18u zullen wij in de UKGR een gebedsdienst houden en een flesje olie die gezegend werd in Jeruzalem uitdelen aan een ieder die er aanwezig zal zijn. We doen dit normaal gesproken één keer per jaar, dus mis de kans niet om gezegend te worden. Het is ook belangrijk om te vermelden dat de toegang GRATIS is, zoals dat ook het geval is bij de wonderen van het geloof. Het enige wat u dient te doen is samen met ons deel te nemen. We zien u op de 15e!

Lees de onderstaande getuigenis en zie dat het bijbelse geloof nog steeds actief is vandaag de dag:Het onmogelijke werd mogelijk

Ik leed gedurende 15 jaar aan lymfeklierkanker. Ik moest telkens bestraald worden en bloed laten afnemen, maar mijn situatie was al als ongeneselijk gediagnosticeerd. Ik leed ook aan versleten kniebanden, waardoor ik niet goed kon lopen. Toen ik de foto's van mijn knie liet maken, bleek het dat hij dusdanig beschadigd was, dat ik nooit meer goed zou kunnen lopen of rennen. In de UKGR begon ik te leren hoe ik de kracht van het geloof kon gebruiken voor mijn genezing. Ik ontving de Gewijde Olie en die heb ik met mijn geloof gebruikt. Vandaag de dag ben ik genezen van alle kanker en heb ik geen enkel last van van mijn knie. Het onmogelijke werd mogelijk gemaakt door de kracht van het geloof.

Carmelita BurkeKlik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden of bel 070 388 8442 om uw flesje te reserveren.


De UKGR beweert geen mensen te kunnen genezen, maar gelooft dat het kan door middel van de kracht van het geloof. Volg ALTIJD uw dokters advies op.

woensdag 11 mei 2011

15 mei uitreiking van de Gewijde Olie

De bovenstaande getuigenis laat zien dat de kracht van het geloof niet verandert is. Zoals God Zijn macht in het verleden door middel van de Gewijde Olie heeft gemanifesteerd, kan en wil Hij dat vandaag de dag ook doen. Mis de gelegenheid om uw flesje te onvangen dus niet.

De uitreiking zal plaatsvinden op 15 mei om 10u, 15u en 18u in alle UKGR Evangelisch Centra. Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden of bel 070 388 8442 om uw flesje te reserveren.

dinsdag 10 mei 2011

Uitreiking van de Gewijde Olie op 15 mei

Wanneer we in aanraking komen met het bijbelse geloof, dan begrijpen we dat de olie al eeuwenlang gebruikt wordt als een symbool van de Heilige Geest. Bijv. toen de koningen gezalfd werden, werd de olie gebruikt. Toen er voor de zieken gebeden werd, werd de olie gebruikt. De olie werd ook gebruikt als een symbool van voorspoed en, in feite, waar de Heilige Geest is, is er overvloed. Op 15 mei om 10u, 15u en 18u zullen wij in de UKGR een gebedsdienst houden en een flesje olie die gezegend werd in Jeruzalem uitdelen aan een ieder die er aanwezig zal zijn. We doen dit normaal gesproken één keer per jaar, dus mis de kans niet om gezegend te worden. Het is ook belangrijk om te vermelden dat de toegang GRATIS is, zoals dat ook het geval is bij de wonderen van het geloof. Het enige wat u dient te doen is samen met ons deel te nemen. We zien u op de 15e!

Lees de onderstaande getuigenis en zie dat het bijbelse geloof nog steeds actief is vandaag de dag:Ik leed 32 jaar aan astma
Sinds mijn geboorte had ik zware astma aanvallen. Gedurende 32 jaar zocht ik naar een oplossing voor dit probleem. Heel mijn leven werd ik behandeld door specialisten. Alle specialisten zeiden steeds tegen mij dat mijn astma ongeneselijk was. Vanwege de zware aanvallen kwam het zelfs tot een punt dat ik niet meer wilde leven. Na het gebruiken van de Gewijde Olie begon ik me beter te voelen. Na een tijdje ging ik naar de specialist en ik vertelde hem dat ik voelde dat ik genezen was, maar hij lachte me gewoon uit en zei: "Mw. Ana uw astma is niet te genezen." Na verschillende onderzoeken zei de dokter zelf tegen mij dat ik gelijk had en naar huis kon gaan, omdat ik gezond was. Wat de specialisten en medicijnen niet voor mij konden doen heeft de Heilige Geest voor mij gedaan. Ik ben nu gezond en vrij.
Ana Lopes


Klik op deze link om de dichtstbijzijnde UKGR bij u in de buurt te vinden of bel 070 388 8442.

De overtuiging van de Heilige Geest

maandag 9 mei 2011

Zegen van de families + inwijding van bisschop Rui Silva

Zondag 8 mei was de langverwachte dag waar de leden van de Universele Kerk naar uit hadden gekeken. Mensen vanuit verschillende steden kwamen naar het Opera zalencentrum, te Den Haag, om te bidden voor hun familie en getuige te zijn van de inwijding van bisschop Rui Silva en zijn vrouw Thelma.

De dienst begon met een sterk gebed tegen allerlei soorten lichamelijke problemen, ziektes en pijnen. Daarna werd er sterk gebeden voor de families en in het bijzonder voor de moeders, omdat het Moederdag was. Het meest belangrijke gebed werd op het einde gedaan en dat was het gebed van overgave aan God, waarbij de mensen de gelegenheid kregen om hun levens aan God te geven en een nieuw leven te beginnen.

Nadat al deze gebeden werden opgezegd, nam bisschop Julio Freitas, die speciaal vanuit Portugal was overgevlogen om pr. Rui Silva in te wijden tot bisschop, het woord. De bisschop las uit het boek van Titus: "Want een opziener moet onberispelijk zijn als een beheerder van het huis Gods, niet aanmatigend, niet driftig, niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, niet op oneerlijke winst uit, maar gastvrij, met liefde voor wat goed is, bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen, zich houdende aan het betrouwbare woord naar de leer, zodat hij ook in staat is te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen." (Titus 1:7) NBG 1951. Hij legde uit dat dit de eigenschappen zijn die een bisschop van de Universele Kerk dient te hebben.

Gedurende de jaren en in alle landen waar pr. Rui Silva het Werk van God heeft gedaan, werd bevonden dat hij deze eigenschappen had en daarom werd hij verkozen om tot bisschop ingewijd te worden. Met instemming van het volk van de UKGR in Nederland en tot grote vreugde van allen die aanwezig waren, wijdde bisschop Julio Freitas pr Rui Silva in tot bisschop Rui Silva.

Bekijk de foto's hieronder:

zondag 8 mei 2011

Vader wijdt zijn zoon in

Op Zondag 1 mei, in een speciale dienst die plaatsvond in de hoofdkerk van de UKGR in Sidney, Australië, werd de inwijding van de eerste bisschop van het land gehouden.

Bisschop Vitor en zijn vrouw, Teresa, werden ingewijd in een dienst waarbij de kerk helemaal vol was.

Bisschop Vitor Silva, die verantwoordelijk is voor het evangelisch werk in Zwitserland en ook de vader is van bisschop Vitor, ging naar Australië om de nieuwe bisschop in te wijden.

"De laatste keer dat ik mijn zoon zag was één jaar geleden, op Berg Sinai, maar zijn moeder heeft hem al 10 jaar niet gezien" zei bisschop Silva. Zodoende legde hij uit dat zijn zoon, die 34 jaar is en 17 jaar is getrouwd en het Werk van God al bijna twee decenia verricht, vaak zijn familie voor een lange tijd niet ziet.

Adres van de UKGR in Australië
153 Northumberland Street, Liverpool - NSW 2170 - Australië

zaterdag 7 mei 2011

Zegen van de familie op Moederdag – 8 mei om 18u

Op 8 mei zullen wij een speciale dienst houden om alle families te zegenen. Ter gelegenheid zal bisschop Julio Freitas, die verantwoordelijk is voor de kerk in Portugal, komen om de dienst te houden en een speciaal gebed op te zeggen. Alle UKGR kerken zullen bussen huren om daar aanwezig te zijn. Mocht u een plaats in één van de bussen willen reserveren, bel dan naar 070 388 8442.

Bekijk hieronder wat de kracht van het geloof voor uw familie kan betekenen:

Ik accepteerde de situatie niet
Mijn dochter werd geboren met een heupafwijking die zeer ernstig was. Het was voor mij en mijn vrouw zeer moeilijk om onze dochter te zien opgroeien met deze situatie, omdat ze niet goed kon lopen en veel last ondervond. We zijn met haar naar de dokters gegaan en die hebben haar ook behandeld, maar ik begon ook samen met mijn vrouw de kracht van het geloof te gebruiken. Op een wonderbaarlijke wijze begon haar heup zich te herstellen en is mijn dochter vandaag de dag gezond verklaard door de dokters.
André Sluman

vrijdag 6 mei 2011

Zegen van de familie op Moederdag – 8 mei om 18u

Op 8 mei zullen wij een speciale dienst houden om alle families te zegenen. Ter gelegenheid zal bisschop Julio Freitas, die verantwoordelijk is voor de kerk in Portugal, komen om de dienst te houden en een speciaal gebed op te zeggen. Alle UKGR kerken zullen bussen huren om daar aanwezig te zijn. Mocht u een plaats in één van de bussen willen reserveren, bel dan naar 070 388 8442.

Bekijk hieronder wat de kracht van het geloof voor uw familie kan betekenen:

Nu heb ik een fantastische familie
Ik ben opgegroeid zonder een vader in mijn leven en in bittere armoede. Mijn liefdesleven was ook een ramp waardoor ik een zoon kreeg die ik alleen moest opvoeden. Het leven was zwaar voor mij. Toen ik de UKGR bezocht begon mijn leven langzaam te veranderen en door het geloof te gebruiken vond ik mijn wederhelft. Hij was ook door veel problemen heen gegaan in zijn liefdesleven. Apart waren we niet gelukkig, maar toen we elkaar vonden hebben we elkaar aangevuld. Nu hebben wij 3 gezonde kinderen, een goed financieel leven en iets wat geld niet kan kopen, een gelukkige familie.
Rosana Janssen

donderdag 5 mei 2011

Uw geest, Uw leven – Wereldwijd

Onlangs hield de Universele Kerk van Gods Rijk een speciaal evenement genaamd Uw geest, Uw leven. Deze dienst werd gehouden om aan een ieder te tonen dat zolang er nog leven is, er ook hoop is. De diensten werden vaak gehouden in conferentiezalen, omdat de opkomst zeer hoog was. Bekijk hieronder de foto's van de diensten over gehele wereld:
Op 8 mei om 18u zal de UKGR in Nederland ook een speciale dienst houden, waarbij honderden mensen aanwezig zullen zijn. Om meer informatie over dit evenement te lezen kunt u op deze link klikken of bellen naar 070 38 8442.