donderdag 2 december 2010

Het offer

Jezus zei dat het noodzakelijk was om te offeren

Doch een ongeestelijk mens aanvaardt niet hetgeen van de Geest Gods is, want het is hem dwaasheid en hij kan het niet verstaan, omdat het slechts geestelijk te beoordelen is. (1 Kor 2:14)


Deel 2

Ons leven is een resultaat van onze offergave aan God, waarbij de mate waarin wij aan Hem geven, Hij ook aan ons geeft. Dit zeg ik niet zodat u een offer doet, nee! Het is om u te helpen en onderwijzen, zodat u vooruit gaat en een transformatie voor uw leven en uw doelen kunt bereiken. Zelfs de Here Jezus, als God zijnde, moest offeren zodat Hij onze behoudenis kon veroveren, iets wat voor Hem ook niet makkelijk was.

Op een bepaald moment leerde de Here zijn discipelen dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. (Matt. 16:21-25) Ook al was Petrus een apostel van Jezus, toch was hij een aardse man. Hij was niet wedergeboren, omdat hij de Heilige Geest nog niet ontvangen had en dus begreep hij niet de boodschap van het kruis en de betekenis van het woord “offer”, omdat hij nog steeds een vleselijke en dus geen geestelijke man was. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen.

Petrus was niet bezeten, maar vanwege zijn vleselijke aarde neigde hij naar wereldse dingen. Hij begreep het belang van het offer niet. Voor hem was het waanzin en het was niet moeilijk voor satan om Petrus te inspireren zodat hij Jezus zou tegenhouden om te offeren.

Satan weet dat het offer de sleutel tot onze overwinning is. Het was door het offer van de Here Jezus aan het kruis, dat Hij onze behoudenis en verlossing voor de mensheid kon veroveren. Om die reden wil satan niet dat men offert. Hij probeert alles om de persoon te verhinderen om zijn geloof te manifesteren en een offer tot God te brengen.


Bisschop Paulo RobertoGeen opmerkingen:

Een reactie posten