donderdag 23 juni 2011

Heilige opstand

De opstand komt niet voort uit het niets, onzin of een goed idee, maar juist uit een gewelddadige reactie tegen de geleden onrechtvaardigheid.


In tegenstelling tot degenen die ontspannen zijn in het geloof, zoeken de opstandigen met lef, doorzettingsvermogen en moed hun rechten op die verworven werden aan het kruis.


Ze gaan voor alles of niets, leven of dood voor de God die beloftes aan Abraham, Isaak en Israël heeft gemaakt met een eed.


De opstandigen hebben de geest van opstand in zich vanwege de onrechtvaardigheid die ze hebben geleden. Ze weigeren om op die manier te blijven leven. Ze prefereren de dood.


Het voorbeeld van Abraham die, nadat hij moe was van het wachten, uiteindelijk tegen de Heer zei:


Here HERE, wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos heenga…? Genesis 15:2


Van Mozes kwam het antwoord:


Wilt Gij zó met mij handelen, dood mij dan liever, indien ik genade heb gevonden in uw ogen, opdat ik mijn

ongeluk niet behoef aan te zien. Numeri 11:15


Van Gideon:


Indien de HERE met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vaderen ons vertelden… Richteren 6:13


Een ieder van hun had zijn grens bereikt. Ze waren niet bang voor hun levens of voor die van hun familie. Het was alles of niets.


Hierop kwam SNEL het antwoord:


Voor Abraham:


En zie, het woord des HEREN kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. Genesis 15:4-5


Voor Mozes kwam het antwoord onmiddellijk:


Vergader Mij uit de oudsten van Israël zeventig mannen… Numeri 11:16


Tegen Gideon zei hij:


Ga heen in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midjan… Richteren 6:14


Degene die onrechtvaardig is behandeld, heeft een opstandige aard. Hij draagt haat in zich tegen de veroorzaker van de onrechtvaardigheid.


De Campagne van Israël is voor de opstandigen.


Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten